Ochrana osobních údajů

1. Přehled ochrany osobních údajů


Všeobecné informace

Následující informace poskytují stručný přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou veškeré údaje, prostřednictvím kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete pod tímto textem v Zásadách ochrany soukromí.


Shromažďování údajů na naší webové stránce

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce?
Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje můžete vyčíst v impresu této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje shromažďujeme jednak tím způsobem, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře.
Jiné údaje jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webové stránky našimi IT systémy. Jsou to především veškerá technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Shromažďování těchto dat se provádí automaticky, jakmile vstoupíte na naši stránku.

K čemu používáme vaše údaje?
Část údajů je shromažďována proto, abychom zajistili bezvadnou funkčnost webové stránky. Jiné údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte s ohledem na své údaje?
Máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i pro další otázky k tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v impresu. Dále vám přísluší právo stížnosti u příslušného kontrolního úřadu.


Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě naší webové stránky může být vaše chování na webu analyticky vyhodnocováno. To se děje především pomocí souborů cookies a takzvaných analytických programů. Analýza chování na webu je zpravidla anonymní, podle chování na webu nemůžete být identifikováni. Můžete tuto analýzu odmítnout nebo jí zamezit nepoužíváním určitých nástrojů. Detaily k tomuto tématu naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí pod nadpisem „Moduly třetích stran a analytické nástroje“.
Můžete tuto analýzu odmítnout. O možnostech odmítnutí vás budeme informovat v těchto Zásadách ochrany soukromí.2. Všeobecné pokyny a závazné informace


Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme důvěrně dle zákonných předpisů na ochranu osobních údajů a těchto Zásad ochrany soukromí.
Pokud tuto webovou stránku používáte, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, prostřednictvím kterých můžete být identifikována vaše osoba. Tyto Zásady ochrany soukromí vysvětlují, jaké údaje zjišťujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a k jakému účelu se tak děje.
Poukazujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetími osobami není možná.


Odkaz k odpovědnému místu

Odpovědné místo pro zpracování údajů na této stránce je:
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 1
34123 Kassel-Industriepark
Telefon: +49 (0) 561 95885-9
E-mail: sales@landefeld.com
Odpovědným místem je fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje sama nebo společně s dalšími o účelu a prostředku zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).


Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tím účelem postačí prosté neformální sdělení e-mailem na naši adresu. Legálnost provedeného zpracování údajů až do data odvolání souhlasu zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.


Právo stížnosti u příslušného kontrolního úřadu

V případě porušení práv na ochranu osobních údajů náleží dotčené osobě právo na stížnost u příslušného kontrolního úřadu. Příslušným kontrolním úřadem pro právní otázky ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, v níž má náš podnik své sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje můžete vyčíst z následujícího odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo automaticky při plnění smlouvy, byly vydány vám nebo třetí osobě v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přenos údajů jinému odpovědnému zástupci, bude realizován pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.


Šifrování SSL. resp. TLS

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, například objednávek nebo dotazů, které nám zašlete jako provozovateli stránek, šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že se adresní řádek prohlížeče změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou údaje, které nám sdělujete, číst třetí osoby.


Šifrovaný platební styk na této webové stránce

Pokud po uzavření placené smlouvy existuje závazek poskytnout nám vaše platební údaje (např. číslo účtu při povolení k inkasu), jsou tyto údaje nutné pro provedení platby.
Platební styk se provádí prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, platba inkasem) výlučně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
V případě šifrované komunikace nemohou být vaše platební údaje, které nám poskytnete, čteny třetími osobami.


Informace, zablokování, smazání

Máte v rámci platných zákonných ustanovení kdykoli právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a o účelu zpracování údajů a příp. právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i pro další otázky k tématu osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v impresu.


Odmítnutí reklamních e-mailů

Užívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti impresa k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů tímto výslovně odmítáme. Provozovatelé stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě zaslání nevyžádaných reklamních informací, např. prostřednictvím spamových e-mailů.3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

zákonně ustanoveným pověřencem pro ochranu osobních údajů

Pro svůj podnik jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.
Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Pestalozzistraße 27
34119 Kassel
Tel: +49(0)561 7896891, E-Mail: info@gfp24.de


4. Shromažďování údajů na naší webové stránce


Soubory cookies

Internetové stránky používají částečně takzvané soubory cookies. Soubory cookies nezpůsobují na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Soubory cookies slouží k tomu, abychom svou nabídku učinili uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory ve vašem počítači, ukládané vaším prohlížečem.
Většina námi používaných souborů cookies jsou takzvané „session cookies“. Po skončení vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Jiné soubory cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém přístroji, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli před instalací cookies informováni a povolili je pouze v konkrétním případně, přijetí souborů cookies pro určité případy nebo obecně vyloučili, jakož i aktivovali automatické smazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.
Soubory cookies, které jsou nutné k provedení elektronického komunikačního procesu nebo k poskytnutí určitých, vámi vyžádaných funkcí (např. funkce košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies za účelem technicky bezvadného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookies (např. cookies k analýze vašeho chování na webu), jsou pojednávány v těchto Zásadách ochrany soukromí odděleně.


Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Takovými informacemi jsou:

Spojování těchto údajů s jinými datovými zdroji se neprovádí.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.


Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z kontaktního formuláře včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, ukládáme za účelem zpracování dotazu a pro případ navazujících dotazů. Tyto údaje neposkytneme bez vašeho svolení třetím osobám.
Zpracování dat zadaných do kontaktního formuláře se tedy provádí výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO)). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tím účelem postačí prosté neformální sdělení e-mailem na naši adresu. Legálnost provedeného zpracování údajů až do okamžiku odvolání souhlasu zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.
Data zadaná v kontaktním formuláři zůstávají u nás až do okamžiku, kdy nás vyzvete k jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo skončí účel pro ukládání údajů (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Kogentní zákonná ustanovení - zejména lhůty pro ukládání - zůstávají nedotčena.


Registrace na této webové stránce

Pro využívání rozšířených funkcí této stránky se můžete na naší webové stránce zaregistrovat. Údaje zadané za tímto účelem použijeme pouze za účelem užívání příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se registrovali. Povinné údaje při registraci musejí být vyplněny kompletně. V opačném případě registraci odmítneme.
Pro důležité změny, například při rozšíření nabídky nebo technických změnách, použijeme e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v registraci, abychom vás touto cestou informovali.
Zpracování dat zadaných při registraci se tedy provádí výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO)). Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tím účelem postačí prosté neformální sdělení e-mailem na naši adresu. Legálnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.
Údaje shromážděné při registraci ukládáme po dobu, po kterou jste na naší stránce registrováni, a poté je smažeme. Zákonné lhůty pro uložení zůstávají nedotčeny.


Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud jsou nutné pro odůvodnění, obsahovou úpravu nebo změnu právního vztahu (kmenová data). To se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme prostřednictvím využívání našich internetových stránek (údaje o využití) pouze tehdy, pokud je to nutné, abychom uživateli umožnili využívání služby anebo ji vyúčtovali.
Shromážděné údaje o zákaznících jsou po ukončení zakázky nebo smluvního vztahu smazány. Zákonné lhůty pro uložení zůstávají nedotčeny.


Poskytnutí údajů při uzavření smlouvy pro online obchody, prodejce a zasilatelské služby

Třetím osobám poskytujeme osobní údaje pouze tehdy, pokud je to v rámci realizace smlouvy nutné, například podnikům pověřeným dodávkou zboží nebo platebnímu ústavu pověřenému provedením platby. K přenosu dalších údajů nedochází, resp. pouze tehdy, pokud jste k poskytnutí svých osobních údajů dali svůj výslovný souhlas. K poskytování vašich údajů třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu, například za účelem reklamy, nedochází.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.


Poskytnutí údajů při uzavření smlouvy o službách a digitální obsahy

Třetím osobám poskytujeme osobní údaje pouze tehdy, pokud je to v rámci realizace smlouvy nutné, například v případě provedení platby pověřenému platebnímu ústavu.
K přenosu dalších údajů nedochází, resp. pouze tehdy, pokud jste k poskytnutí svých osobních údajů dali svůj výslovný souhlas. K poskytování vašich údajů třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu, například za účelem reklamy, nedochází.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.5. Sociální média


Sdílení obsahů prostřednictvím zásuvných modulů (Facebook, Google+1, Twitter apod.)

Obsahy na těchto stránkách mohou být sdíleny na sociálních sítích jako Facebook, Twitter nebo Google+. Tato stránka za tímto účelem používá https://www.e-recht24.de/erecht24-safe-sharing.html. Tento nástroj vytvoří přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli teprve poté, když uživatel aktivně klikne na některé z těchto tlačítek.
K automatickému přenosu údajů o uživateli poskytovateli těchto platforem prostřednictvím tohoto nástroje nedochází. Pokud je uživatel přihlášen k některé ze sociálních sítí, objeví se při užívání sociálních tlačítek Facebook, Google+1, Twitter apod. informační okno, v němž může uživatel potvrdit text před odesláním.
Naši uživatelé mohou obsahy této stránky sdílet v souladu s ochranou osobních údajů na sociálních sítích, aniž by provozovatelé sítí vytvářeli kompletní profily prohlížení.


Zásuvné moduly Facebooku (tlačítko To se mi líbí & Sdílej)

Na našich stránkách jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě Facebook, jejich poskytovatelem je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásuvné moduly Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka "Like" ("Líbí se mi") na naší stránce. Přehled o zásuvných modulech Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Pokud navštívíte naše stránky, je prostřednictvím zásuvného modulu vytvořeno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak získá informaci, že jste naši stránku navštívili se svou IP adresou. Pokud kliknete na Facebook "Like" a jste přihlášeni do svého facebookového účtu, můžete propojit obsahy našich stránek na svém facebookovém profilu. Facebook tak může přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Poukazujeme na to, že nás jako poskytovatele stránek Facebook neinformuje o obsahu předávaných dat a jejich užívání. Další informace k tomuto tématu naleznete v zásadách ochrany soukromí Facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Pokud si nepřejete, aby Facebook dokázal přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu facebookovému účtu, odhlaste se prosím ze svého facebookového účtu.


Zásuvný modul Twitter

Na našich stránkách jsou provázány funkce služby Twitteru. Tyto funkce poskytuje společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním Twitteru a funkce "Re-Tweet" jsou propojovány vámi navštívené webové stránky s vaším twitterovým účtem a sdělovány jiným uživatelům. Přitom dochází také k odesílání údajů na Twitter. Poukazujeme na to, že nás jako poskytovatele stránek Twitter neinformuje o obsahu předávaných dat a jejich užívání. Další informace k tomuto tématu naleznete v zásadách ochrany soukromí Twitteru na adrese: https://twitter.com/privacy.
Nastavení ochrany vašich soukromých údajů můžete změnit v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.


Zásuvný modul Google+

Naše stránky používají funkce Google+. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Shromažďování a předávání informaci: Pomocí tlačítka Google+ můžete zveřejňovat informace po celém světě. Prostřednictvím tlačítka Google+ získáte vy a další uživatelé personalizované obsahy od společnosti Google a našich partnerů. Google ukládá jak informaci, kterou jste zadali pro obsah +1, tak i informaci o stránce, kterou jste zobrazili kliknutím na +1. Vaše +1 mohou být společně se jménem vašeho profilu a vaší fotografie zobrazovány ve službách Google, jako například ve výsledcích vyhledávání nebo na vašem profilu Google, nebo na jiných místech na webových stránkách nebo reklamách na internetu.
Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby pro vás a další uživatele zlepšil své služby. Abyste mohli použít tlačítko Google+, musíte mít zřízený celosvětově viditelný, veřejný profil Google, který musí obsahovat minimálně jméno zvolené pro profil. Toto jméno je používáno ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno nahradit i jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahů prostřednictvím svého účtu Google. Identita profilu Google může být zobrazena uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo mají o vás k dispozici jiné identifikační informace.
Používání shromážděných informací: Vedle shora uvedených účelů použití jsou vámi poskytnuté informace používány dle platných ustanovení o ochraně osobních údajů Google. Je možné, že Google zveřejní shrnuté statistiky o aktivitách +1 svých uživatelů, resp. poskytne je uživatelům a partnerům, jako vydavatelům, inzerentům nebo propojeným webovým stránkám.


Zásuvný modul Instagramu

Do našich stránek jsou integrovány služby Instagramu. Tyto služby jsou nabízeny společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Pokud jste přihlášeni do svého účtu na Instagramu, můžete kliknutím tlačítka Instagramu propojit obsahy našich stránek se svým instagramovým profilem. Instagram tak může přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Poukazujeme na to, že nás jako poskytovateli stránek Instagram neinformuje o obsahu předávaných dat a jejich užívání.
Další informace k tomuto tématu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Zásuvný modul Tumblr

Naše stránky využívají tlačítka služby Tumblr. Poskytovatelem je společnost Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.
Tato tlačítka Vám umožňují sdílet příspěvek nebo stránku na Tumblr nebo sledovat poskytovatele na Tumblr. Pokud zobrazíte některou z našich stránek pomocí tlačítka Tumblr, vytvoří prohlížeč přímé spojení se servery Tumblr. Nemáme žádný vliv na nakládání s daty, které Tumblr za pomoci tohoto zásuvného modulu shromažďuje a předává. Podle aktuálního stavu vědomostí je předávána IP adresa uživatele a adresa URL příslušné webové stránky.
Další informace k tomuto tématu se nacházejí v zásadách ochrany soukromí Tumblr na stránce: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.


Zásuvný modul LinkedIn

Naše stránka využívá funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Při zobrazení některé z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedInu, dojde k propojení se servery LinkedInu. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili naše internetové stránky se svou IP adresou. Pokud kliknete na "Recommend" LinkedInu a jste přihlášeni do svého účtu u LinkedInu, může LinkedIn přiřadit vaši návštěvu na naší internetové stránce k vám a vašemu uživatelskému účtu. Poukazujeme na to, že nás jako poskytovatele stránek LinkedIn neinformuje o obsahu předávaných dat a jejich užívání.
Další informace k tomuto tématu naleznete v zásadách ochrany soukromí LinkedInu na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Zásuvný modul XING

Naše stránka využívá funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při zobrazení některé z našich stránek, která obsahuje funkce služby XING je vytvořeno spojení se servery XING. K ukládání osobních údajů přitom podle našich informací nedochází. Zejména nejsou ukládány IP adresy nebo uživatelské chování.
Další informace k ochraně osobních údajů a tlačítku sdílení XING naleznete v zásadách ochrany soukromí XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


Zásuvný modul Pinterest

Na této stránce využíváme sociální zásuvné moduly sociální sítě Pinterest, která je provozována společností Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").
Pokud zobrazíte stránku, která takový zásuvný modul obsahuje, vytvoří váš prohlížeč spojení se servery Pinterestu. Zásuvný modul přitom odesílá údaje protokolu na server Pinterest do USA. Údaje o protokolu obsahují případně vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které taktéž obsahují funkce Pinterestu, druh a nastavení vašeho prohlížeče, datum a čas zobrazení, účel použití Pinterestu a soubory cookies.
Další informace k účelu, rozsahu a dalšímu zpracování a užívání údajů službou Pinterest, jakož i k vašim právům a možnostem ochrany soukromí naleznete v informacích o ochraně soukromí Pinterestu: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Analytické nástroje a reklama


Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používá takzvané "Cookies". Jsou to textové soubory ukládané ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše použití webové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o vašem použití tohoto webu budou zpravidla odeslány na server společnosti Google v USA a tam uloženy.
Ukládání souborů cookies služby Google Analytics se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování za účelem optimalizace své webové nabídky a reklamy.


Anonymizace IP adresy

Aktivovali jsme na této webové stránce funkci anonymizace IP adresy. Tímto způsobem je vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena úplná IP adresa a tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele tohoto webu použije společnost Google tyto informace k vyhodnocování vašeho použití webu, k sestavování zpráv o webových aktivitách a k dalším službám spojeným s používáním webu a internetu pro provozovatele tohoto webu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google.


Zásuvný modul prohlížeče

Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemusí být dostupné v plném rozsahu všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat vytvořených souborem cookie, vztahujících se k vašemu použití webové stránky (vč. vaší IP adresy), společností Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul do prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Odmítnutí shromažďování údajů

Shromažďování vašich údajů nástrojem Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Do vašeho počítače bude nainstalován soubor opt-out cookie, který v budoucnu zamezí v shromažďování vašich údajů na této webové stránce: Deaktivovat Google Analytics.
Více informací k nakládání s uživatelskými údaji u Google Analytics naleznete v zásadách ochrany soukromí Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů o zakázkách

Uzavřeli jsme se Google smlouvu o zpracování údajů o zakázkách a plně uplatňujeme přísné závazky německých úřadů na ochranu osobních údajů při využívání služby Google Analytics.


7. Newsletter


Data newsletteru

Pokud chcete odebírat newsletter nabízený na naší webové stránce, potřebujeme od vás vaši e-mailovou adresu a informace, které nám dovolují ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a se zasíláním newsletteru souhlasíte. Další údaje neshromažďujeme, resp. pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výlučně pro zasílání požadovaných informací a neposkytujeme je třetím osobám.
Zpracování dat zadaných do formuláře přihlášení k odběru newsletteru se tedy provádí výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO)). Udělený souhlas s ukládáním vašich údajů, e-mailové adresy a jejich užívání za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoli zrušit, a sice pomocí odkazu "Vyřadit" v newsletteru. Legálnost již provedených operací ke zpracování údajů zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.
Údaje, které jste nám poskytli za účelem odběru newsletteru, u nás zůstanou uložené až do okamžiku zrušení odběru newsletteru a po zrušení objednávky newsletteru budou smazány. Údaje, které u nás byly uloženy k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro oblast členství) tím zůstávají nedotčeny.


8. Zásuvné moduly a nástroje


YouTube

Naše webová stránky používá zásuvné moduly stránky YouTube, provozované společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Pokud navštívíte některou naši stránku, vybavenou zásuvným modulem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Serveru YouTube bude přitom odeslána informace, kterou z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni do svého účtu YouTube, umožňujete YouTube, aby přiřadil vaše chování na webu přímo k vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit tak, že se odhlásíte z účtu YouTube.
YouTube je využíván v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).
Další informace k nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany soukromí YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Vimeo

Naše stránka používá zásuvný modul videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Pokud navštívíte některou naši stránku, vybavenou zásuvným modulem Vimeo, vytvoří se spojení se servery Vimeo. Serveru Vimeo bude přitom odeslána informace, kterou z našich stránek jste navštívili. Navíc získá Vimeo vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni do služby Vimeo nebo nemáte u Vimeo účet. Údaje shromážděné službou Vimeo jsou odesílány na server Vimeo v USA.
Pokud jste přihlášeni do svého účtu Vimeo, umožňujete Vimeo, aby přiřadil vaše chování na webu přímo k vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit tak, že se odhlásíte z účtu Vimeo.
Další informace k nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany soukromí Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.


Google Maps

Tato stránky používají prostřednictvím API klíče službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
K využívání funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla odesílány na server Google v USA a tam ukládány. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat.
Využívání Google Maps se provádí v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro lepší dohledatelnost míst uváděných na naší webové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).
Více informací k nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany soukromí Google na stránce: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Možnosti zaplacení:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Vyskytla se chyba!

Vyskytla se chyba, načtěte tuto stranu prosím znovu a pokuste se o to znovu.

  • {{ $t(error) }}