Gegevensbescherming

Aanwijzingen voor de verwerking van persoonsgegevens (aanwijzingen over de gegevensbescherming)

Hartelijk welkom in het deel van de gegevensbescherming van de firma Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH. Wij verheugen ons zeer over uw interesse in onze onderneming. Op basis van deze aanwijzingen inzake de gegevensbescherming willen wij u uitvoerig informeren wanneer wij welke gegevens registreren en hoe deze verwerkt worden.


Verantwoordelijke

Verantwoordelijke overeenkomstig art. 4 li. 7 EU-basisverordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) is:
Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH
Marc Landefeld
Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel
Telefoon: 0561-95885-9
e-mail: info@landefeld.com


Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

U bereikt onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op:
Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Pestalozzistraße 27
34119 Kassel
Telefoon: +49 561 78968-93
Fax: +49 561 78968-61
E-mail: datenschutz@gfp24.de


Algemene informatie voor de registratie van persoonsgegevens

Met de volgende aanwijzingen informeert u transparant over aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens.

geregistreerd worden.

Wettelijke basis voor onze gegevensbescherming vormen in het bijzonder de bepalingen van de basisverordening voor de gegevensbescherming DSGVO evenals de aanvullende regelingen van de Duitse federale wet inzake de gegevensbescherming (BDSG) (nieuw).


Doel / juridische basis van de verwerking

In gevallen waarin wij voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens uw instemming verkrijgen, dient lid 6 lid 1 lit. a DSGVO als juridische basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een tussen u en ons afgesloten contract, dient art. 6 lid 1 lit. b DSGVO als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen.

Voor het geval dat een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting te vervullen, waaraan wij onderworpen zijn, dient art. 6 lid 1 lit. c DSGVO als juridische basis.

Voor het geval dat levensbelangrijke belangen van de betroffen persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, is art. 6 lid 1 lit. d DSGVO de juridische basis.

Voor het geval dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of een derde te vrijwaren, en uw belangen, basisrechten en basisvrijheden niet voorrang hebben op het eerst genoemde belang, is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO de basis voor de verwerking.


Doorgave van persoonsgegevens

Wanneer wij in het kader van onze verwerking uw persoonsgegevens naar andere instanties sturen of aan deze instanties openbaar maken, dan gebeurt dit uitsluitend op basis van een van de genoemde rechtsbeginselen. Bij de ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betalingsproviders in het kader van de contractafwikkeling horen. In dergelijke gevallen, waar wij wettelijk of door een justitieel besluit ertoe verplicht worden, moeten wij uw gegevens naar instanties sturen die gerechtigd zijn om informatie te versturen.

Wanneer externe dienstverleners ons bij de verwerking van uw gegevens ondersteunen (bijvoorbeeld gegevensanalyse, verzending van nieuwsbrief) dan gebeurt dit in het kader van een opdrachtverwerking overeenkomstig art. 28 DSGVO. Daarbij sluiten wij alleen contracten af met dienstverleners die voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen de bescherming van uw gegevens garanderen.


Gegevensoverdracht in derde-landen

Doorsturen van gegevens in derde-landen (buiten de Europese Unie c.q. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen plaats wanneer dit in harmonie met de wettelijke bepalingen is. Onder voorbehoud van uitdrukkelijke instemming of contractueel of wettelijk noodzakelijke doorgave verwerken of laten wij de gegevens alleen in derde-landen met een erkend niveau van de gegevensbescherming of overeenkomstig art. 44 en volgende DSGVO op basis van bijzondere garanties, zoals contractuele verplichting door zogenaamde standaard beschermingsclausules van de EU-commissie verwerken (informatiepagina van de EU-commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).


Opslag van de gegevens

Zodra het betreffende doel voor de opslag wegvalt, zullen wij uw persoonsgegevens wissen of blokkeren. Een opslag van uw persoonsgegevens zal bovendien alleen gebeuren wanneer speciale wettelijke bewaringstermijnen (in het bijzonder handels- en fiscaalrechtelijke bewaringstermijnen) op nationaal of Europees niveau een schrapping tegengaan.


Begripsbepalingen

Onze aanwijzingen inzake de gegevensbescherming zijn gebaseerd op begrippen die in de DSGVO gebruikt worden en daar gedefinieerd zijn. Om te garanderen dat onze bepalingen inzake de gegevensbescherming eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn willen wij op voorhand uitleg geven bij de belangrijkste begrippen.


Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens” zijn alle informaties die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (vanaf nu “getroffen persoon”). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder door middel van toekenning van een identificatie zoals een naam, een identnummer, locatiegegevens, een online-identificatie of een of meerdere bijzondere eigenschappen die uitdrukking zijn van de fysieke, psychologische, genetische, psychische, financiële, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, geïdentificeerd kan worden.


Verwerking

“Verwerking” is elke met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerde stap of elke reeks van stappen in verband met persoonsgegevens zoals het registreren, noteren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of veranderen, uitlezen, oproepen, gebruiken, bekendmaking door middel van versturing, verspreiding of een andere wijze van ter beschikking stellen, aanpassen of koppelen, beperken, wissen of vernietigen.


Verantwoordelijke

“Verantwoordelijke” is de natuurlijke of juridische persoon, instantie, inrichting, of andere autoriteit die alleen of gemeenschappelijk met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist. Indien de doelen en middelen van deze verwerking door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten bepaald dan kan de verantwoordelijke c.q. kunnen de bepaalde criteria van zijn benoeming volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten voorzien worden.


Pseudonymisiering

“Pseudonymisering” is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarop de persoonsgegevens zonder beroep te doen op bijkomende informatie niet meer aan een specifieke betroffen persoon gekoppeld kunnen worden, indien deze bijkomende informaties apart bewaard worden en aan technische en organisatorische maatregelen onderworpen zijn die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon gekoppeld worden.


Orderverwerker

“Orderverwerker” is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, inrichting of andere autoriteit die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.


Ontvanger

“Ontvanger” is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, inrichting of andere autoriteit, aan wie persoonsgegevens bekendgemaakt worden, onafhankelijk van het feit of het hierbij om al dan niet om een derde gaat. Instanties, die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijkerwijze persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvangers.


Derden

“Derde” is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, inrichting of andere autoriteit, behalve de getroffen persoon, de verantwoordelijke, de orderverwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de orderverwerker bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken.


Instemming

“Instemming” is elke door de getroffen persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en onmiskenbaar afgegeven wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere unieke bevestigende handeling waarmee de betroffen persoon te verstaan geeft dat hij of zij met de verwerking van de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens akkoord gaat.


Profiling

“Profiling” is elke aard van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat de persoonsgegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot werkperformance, financiële situatie, gezondheid, persoonlijke voorliefdes, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van verblijfplaats van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.


Betroffenenrechten

Door de verwerking van persoonsgegevens ontstaan voor u als getroffen natuurlijke persoon rechten die u steeds tegenover ons kunt uitoefenen. Dit zijn:


Recht op informatie

U heeft het recht van ons te vernemen of en - indien ja - welke persoonsgegevens wij van u verwerken en van ons kopieën van uw persoonsgegevens te eisen. Vergeet niet dat uw informatierecht onder bepaalde omstandigheden overeenkomstig de wettelijke voorschriften beperkt kan zijn.


Recht op correctie

Indien de betreffende gegevens niet (meer) van toepassing zijn, heeft u het recht onmiddellijk de correctie van de op u betrekking hebbende onjuiste persoonsgegevens en eventueel de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te eisen.


Recht op schrapping

U heeft overeenkomstig de wettelijke bepalingen het recht te eisen dat de op u betrekking hebbende gegevens onmiddellijk gewist worden, bijvoorbeeld wanneer de gegevens voor de nagestreefde doelen niet meer nodig worden en de wettelijke bewarings- en archiefvoorschriften niet ingaan tegen een schrapping.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft in het kader van de bepalingen van art. 18 DSGVO het recht een beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens te eisen, bijvoorbeeld wanneer u verzet tegen de verwerking aangetekend heeft, voor de duur van de controle, of met het verzet ingestemd kan worden.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht gegevens, die u ons ter beschikking gesteld heeft, aan zichzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, dan gebeurt dit alleen wanneer het technisch doenbaar is.


Recht op herroeping van een gegevensbeschermingsrechtelijke instemmingsverklaring

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op een aan ons verstrekte instemming gebaseerd is, heeft u steeds het recht deze instemming te herroepen. Door de herroeping wordt de rechtmatigheid van de op basis van de instemming tot de herroeping gebeurde verwerking, niet beïnvloed.

U stuurt uw herroeping informeel naar: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, E-mail: info@landefeld.com. Wij willen erop wijzen dat uw verzet ook in andere processen kan gebeuren c.q. technisch noodzakelijk moet gebeuren. U vindt meer informatie in dit verband in de beschreven diensten.


Herroepingsrecht voor de verwerking

Onder de voorwaarden van art. 21 lid 1 DSGVO kan verzet aangetekend worden tegen een verwerking op basis van art. 6 lid 1 lit. e of f DSGVO omwille van redenen die het resultaat zijn van de bijzondere situatie. Dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profiling. Wanneer u gebruik maakt van uw recht op verzet en/of herroeping zullen wij uw betroffen persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen bewijzen, die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechtsclaims.

U stuurt uw herroeping informeel naar: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, E-mail: info@landefeld.com. Wij willen erop wijzen dat uw verzet ook in andere processen kan gebeuren c.q. technisch noodzakelijk moet gebeuren. U vindt meer informatie in dit verband in de beschreven diensten.


Recht om klacht in te dienen bij de instantie voor de gegevensbescherming

U heeft overeenkomstig art. 77 DSGVO het recht bij de toezichthoudende instantie klacht in te dienen wanneer u de mening toegedaan bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt. Het adres van de voor onze onderneming bevoegde toezichthoudende instantie is:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Telefoon: +496111408-119
Fax: +49 611 1408-919
E-mail: Poststelle@datenschutz.hessen.de


Automatische beslissing in het individuele geval inclusief profiling

U heeft het recht niet een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - gebaseerde beslissing onderworpen te worden die tegenover u rechtelijk effect ontplooit of u op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt.


Gebruik online-aanbiedingen

Hiernavolgend informeren wij u wanneer en in welk verband bij het gebruik van onze online-aanbiedingen gegevens worden verwerkt.


Registratie van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Bij het uitsluitend informatief gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie doorstuurt, registreren wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Wanneer u onze website bekijkt registreren wij de beneden vermelde gegevens. Deze zijn technisch noodzakelijk om u onze website te tonen en de stabiliteit en de veiligheid van de weergave te garanderen (juridische basis is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO):

Deze gegevens worden maximum 90 dagen lang tijdelijk in de logfiles van ons systeem bewaard. Een verdergaande opslag is mogelijk, in dit geval worden de IP-adressen echter deels gewist of vervreemd zodat een koppeling van de oproepende client niet meer mogelijk is.


Gebruik van cookies

Naast de eerder genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw toestel (bijvoorbeeld PC. Laptop, Smarthphone) opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw toestel aan de door u gebruikte browser gekoppeld opgeslagen worden en waardoor de instantie, die de cookie zet (hier door ons), bepaalde informatie toegestuurd krijgt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of schadelijke programma’s naar uw toestellen sturen. Zij dienen om het online aanbod globaal gezien gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies wiens omvang en werkwijze hiernavolgend uitgelegd worden:


Transiënte cookies

Transiënte cookies worden geautomatiseerd gewist wanneer u de browser sluit. Daarbij horen in het bijzonder de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie gekoppeld kunnen worden. Daardoor kan uw computer opnieuw herkend worden wanneer u naar onze website terugkeert. De sessie-cookies worden gewist wanneer u uitlogt of wanneer u de browser sluit.


Persistente cookies

Persistente cookies worden geautomatiseerd na een bepaalde duur gewist die van cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser steeds wissen.

Wij gebruiken cookies op onze website die door ons als website-exploitant gegenereerd zijn en die voor de volledige werking en weergave van ons aanbod op de website noodzakelijk zijn. Deze cookies gebruiken wij uit legitieme interesse overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om ons online-aanbod te verzekeren.

Naast de door ons als verantwoordelijke gezette cookies worden ook cookies gebruikt die door andere aanbieders worden aangeboden. Deze cookies verwerken wij op basis van uw instemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en/of op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig at. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Verdere informatie over het gebruik en de samenwerking met externe dienstverleners vindt u in de informatie over de gegevensbescherming van de betreffende online-aanbiedingen.

U kunt uw browser-instelling naar uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van externe aanbieders of ook alle cookies afwijzen. Wij maken u er echter op attent dat u daardoor eventuele niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Heeft u ingestemd met de acceptatie van cookies en u wilt deze voor de toekomst herroepen dan kunt u de opgeslagen cookies in de instellingen van uw gebruikte browser wissen.


Cookie-instellingen in webbrowsers

Webbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat zij bij het instellen van cookies waarschuwen of cookies in het algemeen of deels afgewezen c.q. gedeactiveerd worden. Door alle cookies te deactiveren of te wissen kunt u ook een op voorhand verleende instemming herroepen. Deactiveert of beperkt u cookies met behulp van uw browser, is het mogelijk dat verschillende functies op onze website eventueel voor u niet aangeboden kunnen worden. U kunt met behulp van uw webbrowser opgeslagen cookies steeds wissen, ook geautomatiseerd.

Via de volgende links kunt u zich over deze mogelijkheid voor de meest gebruikte browsers informeren:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

Apple Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Opera: https://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Worden geen beperkingen van de cookie-instellingen uitgevoerd, blijven cookies, die de noodzakelijke technische functies moeten mogelijk maken en verzekeren, tot het sluiten van de browser op uw toestel, andere cookies kunnen langer op uw toestel blijven.


SSL- c.q. TLS- codering

Onze website gebruikt voor de veiligheid en de bescherming bij transmissie van vertrouwelijke inhoud de TLS-codering (vroeger SSL). Bestellingen of contactaanvragen, die u naar ons stuurt, gebeuren bijgevolg per transportcodering. Afhankelijk van het browsertype herkent u dit aan het statussymbool en/of aan het https-protocol in de adresruimte.


Contactopname


Contactformulier

Bij uw contactopname met ons via een contactformulier worden de door u meegedeelde persoonsgegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam, uw adres en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw zaak te bewerken. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt op basis van uw instemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Indien uw contactaanvraag met de vervulling van het contract of de uitvoering van voorcontractuele maatregelen samenhangt, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1. lit. b DSGVO. De in dit verband resulterende gegevens wissen wij nadat de opslag niet meer noodzakelijk is of wij beperken de verwerking indien er wettelijke bewaringsplichten zijn. U kunt deze instemming steeds herroepen. De rechtmatigheid van de tot de herroeping gebeurde gegevensverwerkingsstappen wordt niet door de herroeping beïnvloed.


Aanvraag per e-mail, telefoon, telefax

Bij uw contactopname met ons per e-mail, telefoon of telefax, worden de door u meegedeelde persoonsgegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam, uw adres en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw zaak te bewerken. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw instemming.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, indien uw aanvraag in verband staat met de vervulling van het contract of voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen noodzakelijk is. In alle andere gevallen verwerken wij uw gegevens op basis van uw instemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en/of op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig at. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het bijzonder in de effectieve bewerking van uw zaak.

De door u naar ons per contactaanvragen gestuurde gegevens blijven bij ons toe u ons opvordert ze te wissen, uw instemming voor de opslag herroept of het doel voor de gegevensverwerking wegvalt (bijvoorbeeld na afgesloten bewerking van uw zaak). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaringstermijnen – blijven onaangetast.


Chat aanvragen


Userlike

Voor de efficiënte bewerking van uw aanvragen gebruiken wij onze website de live chat “Userlike”. Aanbieder is Userlike UG, Probleemstelling 44-46, 50670 Keulen. Userlike maakt gebruik van cookies om u een persoonlijk gesprek met ons in de vorm van een realtime chat mogelijk te maken. Gebruikers moeten zich niet met hun naam aanmelden om gebruik te maken van de functie,maar kunnen een anonieme chat voeren. Tijdens de toepassing van Userlike maken wij gebruik van de zogenaamde gegevensbescherming, m.a.w. uw IP-adres wordt op geanonimiseerde wijze in de cookies opgeslagen en niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt daarbij op basis van artikel 6 lid 1 lit. f DSGVO, omdat wij een legatie belang bij het economische bedrijf, het geoptimaliseerde communicatievermogen met gebruikers en de veiligheid van onze informatietechnische systemen hebben.

Indien u tijdens de anonieme chat meer persoonsgegevens over u vrijgeeft, dan gebeurt dit vrijwillig. Juridische basis voor de verwerking van uw gegevens is een instemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

De live-chats worden gedurende 90 dagen voor kwaliteitsborging of bij vragen over aanvragen (live-chats) bewaard. Wenst u dit niet dan kunt u de opslag herroepen. Opgeslagen chats worden dan onmiddellijk door ons gewist.

De informatie over uw gebruik en daarmee in verband staande gegevens van de live-chat worden op servers van Userlike in Duitsland geregistreerd, opgeslagen en verwerkt.

De verwerking van de door Userlike geregistreerde gegevens gebeurt in onze opdracht en op basis van een contract voor de opdrachtverwerking.

U vindt meer informatie in de verklaring inzake de gegevensbescherming van Userlike: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.


Online-shop

Voor de aankoop van onze producten bieden wij u een online-shop aan. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Voor de afwikkeling van de contracten noodzakelijke verplichte gegevens zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Bij de voor het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een contract noodzakelijke gegevens horen:

Voornaam, familienaam
factuur- en leveringsadres
e-mail-adres
factuur- en betalingsgegevens

Indien wij uw contactgegevens niet voor commerciële doelen gebruiken slaan wij de voor de contractafwikkeling geregistreerde gegevens tot het einde van de wettelijke bepalingen op. Bewaringstermijnen uit het handels- en fiscaal recht verplichten ons de noodzakelijke informatie gedurende tien jaar (na afsluiten van het contract) te bewaren.

In het kader van de bestellingsafwikkeling geven wij uw noodzakelijke gegevens (titel, voor- en familienaam, adres en e-mailadres) voor de vervulling van het contract (art. 6 lid 1 lit b DSGVO) eventueel aan volgende derden door die deze gegevens voor de uitvoering en levering van de bestelling gebruiken. Bij de genoemde derden gaat het om logistieke dienstverleners, diensten voor opvolging van verzendingen, afwikkeling van retourzendingen, klachtendienst, etc.


Klantenaccount / registratie

U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken waardoor wij uw gegevens voor latere bijkomende aankopen kunnen opslaan. Bij aanmaak van een account worden de door u aangegeven gegevens herroepelijk opgeslagen. Gelijktijdig slaan wij dan het IP-adres en datum en tijdstip van uw registratie op. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens is bij bestaan van uw instemming art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Door de registratie van de vervulling van een contract, wiens contractant u bent of de uitvoering van voorcontractuele maatregelen, is bijkomende juridische basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Naast de bij een bestelling opgeroepen gegevens moet u voor de instelling van een klantenaccount een zelfgekozen wachtwoord aangeven. Dit dient samen met uw e-mailadres voor de toegang tot uw klantenaccount. Uw persoonlijke toegangsgegevens behandelt u vertrouwelijk en u maakt deze vooral niet voor onbevoegde derden toegankelijk.

Uw gegevens worden slechts zolang bewaard als het voor de bestaande klantenrelatie noodzakelijk is. Verder kunt u in uw klantenaccount de over u opgeslagen gegevens steeds raadplegen en veranderen. U heeft steeds de mogelijkheid uw gebruikersaccount op te zeggen. In dit geval worden uw gegevens gewist tenzij wij op basis van handels- en fiscaalrechtelijke bepalingen verplicht zijn uw gegevens te bewaren.


Betaalsystemen / kredietwaardigheidscontrole / oplichtingspreventie

In onze online-shop kunt u tussen verschillende betalingswijzen kiezen. Hiervoor registreren wij de voor de betaling relevante gegevens om uw bestelling en de betalingsafwikkeling te kunnen uitvoeren. Verder wordt omwille van technische noodzaak en voor de wettelijke beveiliging uw IP-adres verwerkt.

Bepaalde persoonsgegevens (verplichte gegevens), waarzonder wij het contract niet kunnen uitvoeren, worden, afhankelijk van de gekozen betalingswijze, voor de betalingsafwikkeling naar onze payment providers gestuurd.

Het door ons gebruikte betalingssysteem gebruikt een TLS-codering voor de beschermde overdracht van uw gegevens.


Betaling per kredietkaart

Bij betaling met kredietkaart worden uw daarvoor noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en de aankoopgegevens naar de betreffende kredietkaartonderneming doorgestuurd.

Zoals bij betalingen met kredietkaart gangbaar is worden de gegevens van de kredietkaart gecontroleerd en wordt een automatisering door Molkie.com uitgevoerd.


Voorafbetaling

In geval van een vooruitbetaling krijgt u op voorhand een factuur. Zodra deze door u op de aangegeven bankrekening gestort en het bedrag van de factuur daar geboekt werd, leveren wij u de bestelde artikelen onmiddellijk.


PayPal

PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Selecteert u bij tijdens het bestellingsproces in onze online-shop als betalingsmogelijkheid “PayPal” dan worden geautomatiseerd gegevens van u naar PayPal gestuurd. Met de keuze van deze betalingsoptie stemt u in met de voor de betalingsafwikkeling noodzakelijke doorsturing van persoonsgegevens. Bij de naar PayPal gestuurde persoonsgegevens gaat het in de regel om: voornaam, familienaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer die noodzakelijk zijn voor de betalingsafwikkeling. Voor de afwikkeling van de koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens die in verband staan met de betreffende bestelling.

De geldende bepalingen van de gegevensbescherming van PayPal kunnen onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full worden opgeroepen.


Onmiddellijke overschrijving

Op onze website bieden wij o.a. de betaling door middel van “Onmiddellijke giro” aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is de firma Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Met behulp van de methode “Onmiddellijke giro” krijgen wij in realtime een betalingsbevestiging van de firma Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk met de vervulling van onze verplichtingen beginnen.

Wanneer u voor de betalingswijze "Onmiddellijke giro” gekozen heeft, stuurt u de PIN en een geldige TAN naar de firma Sofort GmbH, waarmee deze in uw online-banking-rekening kan inloggen. De firma Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch het saldo van uw rekening en voert de giro naar ons met behulp van de door u verstrekte TAN uit. Daarna stuurt de dienstverlener ons onmiddellijk een bevestiging van de transactie. Na het inloggen worden verder uw omzetten, het kredietkader van het overbruggingskrediet en het bestaan van andere rekeningen en hun bestanden geautomatiseerd gecontroleerd.

Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonsgegevens naar de firma Sofort GmbH gestuurd. Bij uw persoonsgegevens gaat het om: Voor- en familienaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventueel andere voor de betalingsafwikkeling noodzakelijke gegevens. Het is noodzakelijk uw gegevens door te sturen om uw identiteit zonder twijfel vast te stellen en pogingen van oplichting te voorkomen.

Het doorsturen van uw gegevens naar de firma Sofort GmbH gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (instemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (contractvervulling). U heeft de mogelijkheid uw instemming met de gegevensverwerking steeds voor de toekomst te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van in het verleden liggende gegevensverwerkingsprocessen.

Details over de gegevensbescherming in geval van betaling met onmiddellijke giro vindt u in de volgende link: https://www.sofort.de/datenschutz.html. .


Kredietwaardigheidscontrole

Indien wij tegenover u in het kader van ons aanbod van waren en diensten betaalopties aanbieden (bijvoorbeeld de fundamentele mogelijkheid van een betaling per rekening openen), behouden wij ons het recht voor om onze legitieme belangen te vrijwaren eventueel een kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statische methoden bij de volgende onderneming aan te vragen:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlijn,

www.creditsafe.com

Hiervoor sturen wij de voor een kredietwaardigheidscontrole benodigde persoonsgegevens en gebruiken wij de ontvangen informatie over de statistieke waarschijnlijkheid van een betalingsuitval. De kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden berekend worden. Daarbij wordt door middel van een groot aantal eigenschappen, bijvoorbeeld inkomsten, adresgegevens, beroep, burgerlijke staat en actueel betalingsgedrag, conclusies getrokken met betrekking tot het toekomstige risico van een betalingsuitval. Het resultaat wordt in de vorm van een betalingswaarde (zogenaamde score) uitgedrukt. De aldus verkregen informatie is de basis voor ons besluit over de motivering, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De keuzemogelijkheid van een van de aangeboden betalingswijzen is echter niet afhankelijk van dergelijke informatie.


Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden


Directe reclame

Worden uw persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, dan heeft u overeenkomstig art. 21 lid 2 DSGVO het recht steeds verzet tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke reclame aan te tekenen: dit geldt ook voor profiling indien dit met dergelijke directe reclame in verbinding staat. Wanneer u verzet aantekent worden uw persoonsgegevens daarna niet meer voor de directe reclame gebruikt.


Productaanbeveling per e-mail

Met uw instemming kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren waarmee wij u over actuele interessante aanbiedingen informeren. Wij informeren regelmatig over productaanbiedingen van ons assortiment, evenementen/beurzen, speciale verkoopacties, tips over onze productsegmenten, aanbiedingen van onze samenwerkingspartners.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-methode. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail naar het aangegeven e-mailadres sturen waarin wij u om bevestiging vragen dat u wenst dat de nieuwsbrief naar u gestuurd wordt. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt worden uw gegevens geblokkeerd en na één maand automatisch gewist. Verder slaan wij steeds uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de methode bestaat erin uw aanmelding te bewijzen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen verduidelijken.

Om de nieuwsbrief naar u te sturen bent u alleen verplicht uw e-mailadres aan te geven. Het verstrekken van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om de nieuwsbrief naar u te sturen. Juridische basis is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (instemming).


Nieuwsbrief

Met uw instemming kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren waarmee wij u over actuele interessante aanbiedingen informeren. Wij informeren regelmatig over productaanbiedingen van ons assortiment, evenementen/beurzen, speciale verkoopacties, tips over onze productsegmenten, aanbiedingen van onze samenwerkingspartners.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-methode. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail naar het aangegeven e-mailadres sturen waarin wij u om bevestiging vragen dat u wenst dat de nieuwsbrief naar u gestuurd wordt. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt worden uw gegevens geblokkeerd en na één maand automatisch gewist. Verder slaan wij steeds uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de methode bestaat erin uw aanmelding te bewijzen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen verduidelijken.

Om de nieuwsbrief naar u te sturen bent u alleen verplicht uw e-mailadres aan te geven. Het verstrekken van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om de nieuwsbrief naar u te sturen. Juridische basis is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (instemming).

U kunt uw instemming met het toesturen van de nieuwsbrief steeds herroepen en u uitschrijven. De herroeping kunt u door klik op de in de nieuwsbrief-e-mail verstrekte link (unsubscribe) of door een telefoontje naar het nummer 0561-95885-9 geven

Wij werken samen met de volgende e-mail-markering aanbieder:

CleverReach GmbH & Co. KG, //CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland

Aanwijzingen inzake de gegevensbescherming: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/


Afsluiten van een contract over de verwerking van bestelgegevens

Wij hebben met CleverReach een contract voor de verwerking van ordergegevens afgesloten. In dit contract hebben zij CleverReach verplicht de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet aan derden door te geven.

Wij maken erop attent dat wij bij verzending van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag analyseren. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons c.q. tracking-pixels, die een-pixel-beeldbestanden weergeven die op onze website opgeslagen zijn. Voor de analyses koppelen wij gegevens en de web-beacons met uw e-mailadres en een individuele ID. Ook in de nieuwsbrief vervatte links krijgen deze ID.

De gegevens worden uitsluitend gepseudonymiseerd geregistreerd, de Ids worden dus niet met uw andere persoonsgegevens gekoppeld, een directe relatie met de persoon in kwestie wordt uitgesloten.

U kunt deze tracking steeds herroepen door de aparte link (unsuscribe), die in elke e-mail verstrekt wordt, aan te klikken. De informatie wordt opgeslagen zolang u op de nieuwsbrief geabonneerd bent. Na een afmelding bewaren wij de gegevens puur statistisch en anoniem.

Dergelijke tracking is bovendien niet mogelijk wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van voto's standaard gedeactiveerd heeft. In dit geval ziet u de nieuwsbrief niet volledig en kunt u eventueel niet van alle functies gebruik maken. Wanneer u de foto’s handmatig oproept vindt het hierboven vermelde tracking plaats.


Analysetools


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar servers van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimiseren (AnonymizeIP) op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte op voorhand ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar servers van Google in de USA gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te verlenen.

De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google verbonden.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “Anonymize IP”. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, een verwijzing naar een persoon kan daarmee nagenoeg worden uitgesloten. Indien de via u geregistreerde gegevens aan een persoon gekoppeld worden, worden deze onmiddellijk gewist.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de ingewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Juridische basis voor het gebruik van Google Analytics bestaat in ons legitieme belang aan de productverbetering overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Wij gebruiken Google Analytics bovendien voor een toesteloverschrijdende analyse van bezoekerstromen die via een User-ID wordt uitgevoerd. U kunt in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “persoonlijke gegevens” de toesteloverschrijdende analyse van uw gebruik deactiveren.

U kunt de opslag van de cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt verder de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informatie over de derde-aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht over de gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de evenals de verklaring inzake de gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. .


Marketing-tools


Google Ads

Op deze website wordt "Google Ads" (vroeger Google AdWords), een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (vanaf nu "Google” genaamd) gebruikt. Google Ads biedt u de mogelijkheid met behulp van reclamemiddelen op externe websites, op aantrekkelijke aanbiedingen van reeds bezochte websites attent te maken. Daardoor wordt berekend hoe succesvol bepaalde reclamemaatregelen zijn. Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde “AdServers” uitgeleverd. Hiervoor worden zogenaamde AdServer-cookies gebruikt waardoor bepaalde parameters voor het meten van het succes, zoals het tonen van advertenties of klikken door de gebruikers, gemeten kunnen worden. Wanneer u via een Google-advertentie op onze website komt wordt door Google Ads een cookie op uw toestel opgeslagen. Deze cookies verliezen in de regel na 30 dagen hun geldigheid, Cookies dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Met deze cookie worden in de regel als analysewaarden de volgende informaties opgeslagen: Unique-Cookie-ID, aantal Ad Impressions per plaatsing (Frequency), laatste print (relevant voor Post-View-Conversions), Opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer aangesproken wil worden). Deze cookies maken Google mogelijk uw webbrowser te herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde inhoud of pagina’s van de website van een Google Ads-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet verstreken is, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina werd doorgestuurd. Aan elke Google Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen bijgevolg niet via de website van Google Ads-klanten getraceerd worden. Wijzelf registreren en verwerken in de genoemde reclamemaatregelen geen persoonsgegevens. Wij krijgen van Google alleen geanonimiseerde, statistische analyses. Op basis van deze analyses kunnen wij de effectiviteit van de toegepaste reclamemaatregelen herkennen. Verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemiddelen krijgen wij niet, in het bijzonder kunnen wij de gebruikers niet op basis van deze informaties identificeren. Op basis van de gebruikte marketing-tools bouwt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met Google servers op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van Google Ads door Google geregistreerd worden. Volgens onze stand van kennis krijgt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website opgeroepen heeft of op een advertentie van ons geklikt heeft. Wanneer u via een gebruikersaccount bij Google beschikt en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. Zelfs wanneer u niet bij Google geregistreerd c.q. Ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat Google uw IP-adres te weten komt, opslaat en voor andere doelen gebruikt.

Wij gebruiken Google Ads voor marketing- of optimaliseringsdoelen, in het bijzonder om u relevante en interessante reclameadvertenties te kunnen tonen, analyses van campagnes te verbeteren en een faire berekening van reclamekosten te bereiken. Hierin ligt ook ons legitieme interesse aan de verwerking van voornoemde gegevens door de derde-aanbieder. Juridische basis is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

U kunt de werking van cookies verhinderen door bestaande cookies te wissen en een opslag van nieuwe cookies in de instellingen van uw webbrowser te deactiveren. Wij maken u erop attent dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van onze website in volle omvang kunt gebruiken. Het verhinderen van de opslag van cookies is ook mogelijk door het feit dat u uw webbrowser via https://www.google.de/settings/ads zodanig instelt dat cookies van het domein www.googleadservices.com geblokkeerd worden. Wij maken u erop attent dat deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies wist. Verder kunt u advertenties waarin u geïnteresseerd bent via de link https://optout.aboutads.info deactiveren. Wij maken u erop attent dat ook deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies in uw webbrowser wist.

Informatie over de derde-aanbieder: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Verdere informatie over het gegevensgebruik door Google, over instellings- en verzetmogelijkheden en de gegevensbescherming kunt u in de volgende websites van Google vinden:

Verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google Website-statistieken: https://services.google.com/sitestats/de.html


Geïntegreerde inhoud van derden


Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en maken wij u het comfortabele gebruik van de kaarten-functie mogelijk.

Door het bezoek aan de website krijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Daarbij worden metadata naar de dienstenaanbieder gestuurd die eventueel persoonlijk kunnen zijn. Verder krijgt Google uw IP-adres. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt via dewelke u ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Bent u bij Google ingelogd dan worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Wanneer u de koppeling met uw profiel bij Google niet wenst, logt u vóór de activering van de functie uit. De door Google geregistreerde informatie wordt ook naar servers van Google (Google Inc.) naar de USA gestuurd. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of specifieke creatie van zijn website. Dergelijke analyse gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame uit te voeren en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft recht op verzet tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, om dit recht uit te oefenen wendt u zich bij voorkeur tot Google.

Juridische basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (legitieme interesse). Onze legitieme interesses liggen in de weergave van onze online-aanbiedingen en aan een makkelijke traceerbaarheid van de op onze website aangegeven plaatsen.

Informatie over de derde-aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.

Verdere informatie over doel en omvang van de gegevensregistratie en zijn verwerking door de plug-in-aanbieder vindt u in de verklaringen inzake de gegevensbescherming van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over deze rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


YouTube

Wij hebben YouTube-video’s in ons online-aanbod geïntegreerd die op https://www.youtube.com/ opgeslagen en vanaf onze website direct afgespeeld kunnen worden. Deze zijn allemaal in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” geïntegreerd, met andere woorden er worden geen gegevens van u als gebruiker naar YouTube gestuurd wanneer u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt komt het volgens YouTube tot een gegevenstransmissie. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door het bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Daarbij worden metadata naar de dienstenaanbieder gestuurd die eventueel persoonlijk kunnen zijn. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt via dewelke u ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Bent u bij Google ingelogd dan worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Wanneer u de koppeling met uw profiel bij YouTube niet wenst, logt u vóór de activering van de functie uit. YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of specifieke creatie van zijn website. Dergelijke analyse gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame uit te voeren en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft recht op verzet tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, om dit recht uit te oefenen wendt u zich bij voorkeur tot YouTube.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Informatie over de derde-aanbieder: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland.

Meer informatie over de gegevensbescherming vindt u op de volgende Google website: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google Fonts

Wij gebruiken op onze website "Google Fonts", een dienst van Google Ireland Limited, (vanaf nu "Google” genoemd). De dienst geeft ons de mogelijkheid externe lettertypes, zogenaamde Google Fonts, te gebruiken. Daarvoor worden bij het oproepen van onze website de benodigde Google Fonts door uw browser in het browsercaché geladen. Dit is noodzakelijk opdat uw browser een optisch verbeterde weergave van onze tekst kan tonen. Ondersteunt uw browser deze functie niet dan wordt een standaard adres van uw computer als weergave gebruikt. De integratie van deze web fonts gebeurt door een serveroproep, in de regel bij een server van Google in de USA. Hierdoor wordt aan de server gestuurd welke van onze websites u bezocht heeft. Ook wordt het IP-adres van de browser van uw toestel door Google opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van Google Web Fonts door Google geregistreerd en verwerkt worden.

Wij gebruiken Google Web Fonts voor optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om het gebruik van onze website voor u te verbeteren en om hun vormgeving gebruikersvriendelijker te maken. Hierin ligt ook ons legitieme interesse aan de verwerking van voornoemde gegevens door de derde-aanbieder. Juridische basis is art. 6 lid 1 1 lit. f DSGVO.

Informatie over de derde-aanbieder: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Meer informatie over de gegevensbescherming vindt u in de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://fonts.google.com/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1/ en https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about.


Sociale media


Informatie over sociale media

Wij bedrijven openbaar toegankelijke profielen in sociale netwerken om op onze diensten en producten opmerkzaam te maken. Daar willen wij met u als bezoeker en gebruiker van deze pagina en onze website in contact komen.

Daarbij kunnen gebruikersgegevens buiten de ruimte van de Europese Unie verwerkt worden. Hierdoor ontstaan eventueel risico’s voor u als gebruiker, eventueel kan het claimen van uw rechten bemoeilijkt worden. Bij de keuze van de door ons gebruikte sociale media platformen letten wij erop dat de exploitanten zich ertoe verbinden de standaarden voor de gegevensbescherming van de EU na te leven.

Wanneer u een van onze sociale media sites (bijvoorbeeld Facebook) bezoekt, zijn wij, Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, in de zin van DSGVO en andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen samen met de exploitant van het betreffende sociale media-platform verantwoordelijk.


Gegevensverwerking op platformen van sociale media

Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door de exploitant van het betreffende platform. Bijvoorbeeld gebruiken sociale netwerken zoals Facebook hun gegevens voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden. O.a. Het gebruiksgedrag kan geanalyseerd worden en uit de daaruit resulterende interesses van de gebruiker kan een gebruiksprofiel aangemaakt worden. De exploitanten van sociale media gebruiken cookies voor opslag en verdere verwerking van deze informatie. Het gaat daarbij om tekstbestanden die op de verschillende toestellen van de gebruiker opgeslagen worden. Indien u een profiel op het betreffende sociale media platform heeft en hierbij ingelogd bent, dan vindt de opslag en analyse zelfs toesteloverschrijdend plaats. Op deze wijze kan uw interesse-specifieke reclame binnen en buiten de sociale media pagina weergegeven worden. Van de gegevensverwerking kunnen ook personen getroffen zijn die bij het betreffende sociale media platform niet als gebruikers geregistreerd zijn.

Via sociale media platforms kunnen statistische gegevens van de meest uiteenlopende categorieën voor u worden opgeroepen. Deze statistieken worden door de sociale media exploitant gegenereerd en ter beschikking gesteld. Wij als exploitant van de fanpagina hebben geen invloed op het genereren en weergeven. Wij gebruiken deze in samengevatte vorm beschikbare gegevens (totaal aantal opgeroepen pagina’s, “Like”-weergaves, pagina-activiteiten, bijdrage-interacties, reikwijdte, video-aanzichten, bijdragereikwijdte, commentaren, gedeelde inhoud, antwoorden, aandeel mannen en vrouwen, herkomst met betrekking tot land en stad, taal, oproepen en klikken in de shop, klikken op routeplanners, klikken op telefoonnummers), om onze bijdragen en activiteiten op onze fanpagina voor de gebruikers attractiever te maken. Door de continue ontwikkeling van sociale media platforms verandert zich de beschikbaarheid en de bereiding van de gegevens, zodat wij voor verdere details in dit verband naar de verklaringen inzake de gegevensbescherming van de platformen verwijzen.


Juridische basis

Het bedrijf van deze fanpagina’s, met inbegrip van de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers, gebeurt op basis van onze legitieme belangen aan een tijdig een ondersteunende informatie- en interactiemogelijkheid voor en met onze gebruikers en bezoekers overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO. Onder omstandigheden heeft u aan een platformexploitant ook een instemming voor de gegevensverwerking verstrekt, in dit geval is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO de juridische basis

Voor een omvangrijke weergave van de betreffende gegevensverwerking en de herroepingsmogelijkheden (opt-out) verwijzen wij naar de verklaringen van de gegevensbescherming en de verklaringen van de betreffende platformexploitant.


Opslagduur

De direct door ons via de sociale media sites geregistreerde gegevens worden door onze systemen gewist zodra het doel voor hun opslag wegvalt, u ons opvordert ze te wissen of u uw instemming met de opslag herroept. Opgeslagen cookies blijven op uw toestel tot ze door u gewist worden. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

De direct door ons via de sociale media sites geregistreerde gegevens worden door onze systemen gewist zodra het doel voor hun opslag wegvalt, u ons opvordert ze te wissen of u uw instemming met de opslag herroept. Opgeslagen cookies blijven op uw toestel tot ze door u gewist worden. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaringstermijnen – blijven onaangetast.


Claimen van rechten

U kunt uw rechten (informatie, correctie, wissen, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagzaamheid en klacht) principieel zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende portaal (bijvoorbeeld Facebook) claimen.

Ondanks gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wijzen wij erop dat wij geen volledige toegang tot uw persoonsgegevens hebben. Daarom moet u bij aanvragen om informatie en het claimen van betroffenenrechten zich rechtstreeks tot de aanbieders van de sociale media platformen wenden. Wanneer alleen de aanbieders hebben toegang tot de gebruikersgegevens en kunnen direct maatregelen nemen en informatie verstrekken. Heeft u daarbij hulp nodig, neem dan contact met ons op: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Str.1, 34123 Kassel, E-mail: info@landefeld.com.


Onze sociale netwerken


Facebook:

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Overeenkomst over gemeenschappelijke verwerking van persoonsgegevens op Facebook pagina’s: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendu

Verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy

Herzieningsmogelijkheid (Opt-Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads


Instagram:

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland verklaring inzake gegevensbescherming: http://instagram.com/about/legal/privacy

Herzieningsmogelijkheid (Opt-Out): http://instagram.com/about/legal/privacy


Xing:

Aanbieder: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland

Verklaring inzake gegevensbescherming: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Herzieningsmogelijkheid (Opt-Out): https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


YouTube:

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Verklaring inzake de gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy

Herzieningsmogelijkheid (Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated


Gegevensbescherming bij sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid bij ons per e-mail of per post te solliciteren. Hier beneden informeren wij u over omvang, doel en gebruik van uw in het kader van het sollicitatieproces geregistreerde persoonsgegevens.


Omvang en doel van de gegevensregistratie

Opdat u bij ons in het sollicitatieproces voor een bepaalde vacature in aanmerking kunt komen zijn gangbare en consistente consultatiedocument nodig waarmee u ons over uw persoonlijkheidsprofiel en uw kwalificaties informeert.

Bij de in het kader van uw sollicitatie door u aangegeven en naar ons gestuurde persoonsgegevens horen in de regel:

brief, curriculum vitae met de gangbare persoonsgegevens (voor- en familienaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto) evenals bewijzen en diploma’s.

In principe maken wij enkel gebruik van uw sollicitatiedocumenten om een beslissing te nemen over de bezetting van de vacature waarvoor u uitdrukkelijk gesolliciteerd heeft. Wij verwerken de ons doorgestuurde persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het doel van de beslissing over de motivering van een arbeidsovereenkomst met ons. Juridische basis is daarbij art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, art. 88 DSGVO i.v.m. § 26 lid 1 regel 1 BDSG (nieuw), indien het om informatie gaat die wij van u in het kader van de sollicitatieprocedure krijgen (naam, contactgegevens, geboortedatum, gegevens over uw beroepskwalificatie en schoolopleiding of gegevens over professionele bijscholing). Wanneer u ons vrijwillig meer informatie ter beschikking stelt, verwerken wij deze informatie op basis van uw instemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Tijdens het sollicitatieproces kunnen voor dit informatiedichtheid andere persoonsgegevens bij u persoonlijk en uit algemeen toegankelijke bronnen geregistreerd worden. Uw persoonsgegevens worden in onze onderneming uitsluitend aan personen doorgegeven die betrokken zijn bij de bewerking van uw sollicitatie.

Indien wij persoonsgegevens over u voor afweer van tegen ons ingediende rechtschapen uit het communicatieproces verwerken, baseren wij ons daarbij als juridische basis op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Het legitieme belang is bijvoorbeeld een bewijsplaats in een zaak overeenkomstig de Duitse wet inzake algemene behandeling (AGG).


Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Doorsturen van uw persoonsgegevens naar derden vindt uitsluitend voor de beneden vermelde doeleinden plaats. Wij geven uw persoonsgegevens, die wij in het kader van het sollicitatieproces ontvangen hebben, alleen aan derden door, wanneer:

Verder worden uw gegevens op basis van art. 28 DSGVO aan technische dienstenproviders doorgegeven die uw gegevens uitsluitend in onze opdracht en in geen geval voor eigen zakendoeleinden gebruiken.

Een doorsturen van uw gegevens naar derde-landen buiten de EU c.q. van de Europese Economische Ruimte is niet voorzien.


Bewaringsduur van de gegevens

Wanneer wij u geen vacature kunnen aanbieden, u een vacature afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw instemming met de gegevensverwerking herroept of ons opvordert de gegevens te wissen, worden de door u doorgestuurde gegevens incl. eventueel resterende fysieke sollicitatiedocumenten gedurende maximum 6 maanden na afsluiten van de sollicitatieprocedure opgeslagen c.q. bewaard (bewaringstermijn) om de details van het sollicitatieproces in geval van onregelmatigheden te kunnen traceren (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

U heeft de mogelijkheid in te stemmen met het gebruik van uw sollicitatiedocumenten ook om andere vacatures in te vullen. Hiervoor volstaat een eenvoudige aanwijzing in uw sollicitatiebrief. Kiest u voor deze optie dan nemen wij u overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in onze talentenpool op. In dat geval wordt uw sollicitatie maximum 12 maanden bij ons bewaard. U kunt uw instemming steeds voor de toekomst herroepen. Een gerechtvaardigde herroeping heeft geen invloed op reeds gedane gegevensverwerkingsprocessen.

Indien een sollicitatieprocedure tot een arbeidsovereenkomst leidt, dan zullen wij uw sollicitatiedocumenten op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, § 26 lid 1 BDSG-nieuw in uw personeelsdossier opnemen om de arbeidsovereenkomst en de aan de arbeidsovereenkomst als basis liggende door u beschreven persoonlijkheidsprofiel en uw vermelde kwalificaties te motiveren.


Ter beschikking stellen van de gegevens

Het ter beschikking stellen van uw persoonsgegevens is in de voorbereidingsfase van een arbeidsovereenkomst niet wettelijk voorgeschreven. Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is echter noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst met ons af te sluiten. Dat betekent dat wij, indien u ons geen persoonsgegevens bij een sollicitatie ter beschikking stelt, geen arbeidsovereenkomst met u kunnen en zullen aangaan.


Geautomatiseerde beslissing

Er vindt geen geautomatiseerde beslissing in het individuele geval in de zin van art. 22 DSGVO plaats. Dat betekent dat wij uw sollicitatie persoonlijk analyseren en de beslissing over uw aanstelling niet uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking gebaseerd is.


Stationaire zakenlokalen


Veiligheidscamera’s

Om strafbare daden te detecteren en als bescherming van het eigendom en tegen vandalisme evenals voor de preventie hiervan zetten wij in onze filialen videotoezicht in. Een toonopname vindt niet plaats. Juridische basis is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Inzet van het videotoezicht wordt door een goed zichtbaar pictogram in de filialen duidelijk gemaakt. Het ontstane beeldmateriaal van de veiligheidscamera’s wissen wij principieel 72 uur na de opname. In geval van een strafbare daad behouden wij ons het recht voor het beeldmateriaal tot het wegvallen van het doel van de registratie te bewaren. De beeldopnames worden niet naar derden gestuurd, uitzondering op deze regel zijn onderzoeksautoriteiten die in geval van een strafbare daad de beeldopnames opvragen. Voor de installatie en het onderhoud hebben door ons belaste onderhoudsondernemingen eventueel toegang tot opgeslagen gegevens.


Afwikkeling van giraal betalen

Bij een betaling met uw EC-kaart, kredietkaart of gebruik van de contactloze betaalmethode (NFC) registreren wij als handelaar persoonsgegevens met de betaalterminal. Deze geregistreerde gegevens sturen wij daarna naar de netprovider. De netprovider en de betreffende betalingsdienstverlener voor de acceptatie en afrekening van de betalingen (acquirer) verwerken de gegevens verder, in het bijzonder voor de betalingsafwikkeling, verhindering van misbruik met kaarten, beperking van het risico van betalingsuitvallen en voor wettelijk vastgelegde doelen, bijvoorbeeld voor de bestrijding van witwassen van geld en strafvervolging. Voor deze doeleinden worden uw gegevens ook naar andere verantwoordelijken gestuurd, bijvoorbeeld de bank die uw kaart uitgeeft.


Verantwoordelijke

Wij als handelaar en de netprovider en/of acquirer zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Als betalingsontvanger zijn wij verantwoordelijk voor het bedrijf van de betaalterminal aan de kassa en eventueel voor ons intern net tot de beveiligde transmissie via internet of telefoonleiding naar de netexploitant. Netexploitant en acquirer zijn verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de gegevens, in het bijzonder voor de uitvoering en afrekening van de betalingsprocessen.

Bij het gebruik van elektronische betalingsmethoden worden gegevens naar PaySquare SE, Hahnstraße 25, 60528 Frankfurt am Main, e-mail: info@de.paysquare.eu

als zogenaamde netexploitant gestuurd.

Informatie over de gegevensverwerking door IPaySquare SE vindt u in de bepalingen inzake de gegevensbescherming op https://epayment.de.worldline.com/de/home/privacy.html


Aard en omvang

Wij verwerken uw kaartgegevens (IBAN c.q. Rekeningnummer en BIC, vervaldatum van uw kaart en volgnummer van uw kaart) en andere betalingsgegevens (bedrag, datum, tijd, terminal-ID, plaats, onderneming en filiaal, waar u betaalt, uw handtekening).

Wordt een debetering niet geïnd (bijvoorbeeld bij herroeping) dan registeren wij de gegevens voor de terugdebetering en de met de openstaande vordering verbonden gegevens (voor- en familienaam, adres, aankoopbewijs, ontstane bankkosten, aanmaningskosten en de reden voor de terugdebetering).

Een groot deel van voornoemde gegevens is op uw kaart opgeslagen. Deze gegevens krijgen wij bij het uitlezen van de kaart op de betaalterminal. PIN of handtekening krijgen wij van u. In geval van de terugdebetering krijgen wij eventueel gegevens van uw kredietinstelling c.q. uw bank.


Doel/juridische basis

Wij verwerken uw gegevens in het bijzonder om de koopovereenkomst uit te voeren (juridische basis art. 6 lid 1 lit. b DSGVO), om wettelijke verplichtingen te vervullen (juridische basis art. 6 lit. c DSGVO) en om oplichting en andere strafbare daden te detecteren (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) en ons legitieme belang, ons vermogen te beschermen en betalingsuitvallen te verhinderen.

PaySquare SE verwerkt de gegevens in het bijzonder voor de betalingsafwikkeling (juridische basis: art. 6 lid 1 lit. b DSGVO), ter verhindering van kaartmisbruik, beperking van het risico van betalingsuitvallen (juridische basis: art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, verwezenlijking van het legitieme belang van de vermogensbescherming) en voor wettelijk vastgelegde doelen, bijvoorbeeld bestrijding van witwassen van geld en strafvervolging (art. 6 lid 1 lit. c DSGVO). Meer informatie hierover krijgt u bij de betalingsverkeerdienstverlener en/of uw bank.


Doorgave aan derden

Wij sturen uw hierboven vermelde gegevens voor de betalingsafwikkeling naar PaySquare SE. PaySquare SE op zijn beurt stuurt deze gegevens naar uw betrokken bank en/of naar de kredietkaartonderneming. Wanneer voor de betalingsafwikkeling noodzakelijk kunnen uw gegevens in het kader van deze betalingsafwikkeling naar andere betrokken dienstverleners gezonden worden.


Doorsturing naar derde-landen

Uw betalingsgegevens sturen wij niet naar derde-landen of naar organismen buiten de EU. Dergelijke transmissie kan alleen plaatsvinden wanneer u met een kredietkaart betaalt en de kredietkaartonderneming zijn statutaire zetel buiten de EU heeft.


Ter beschikking stellen van de gegevens

Uw gegevens worden op vrijwillige basis ter beschikking gesteld. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht ons uw gegevens ter beschikking te stellen. Een betaling per kaart is zonder de gegevens echter niet mogelijk.


Zakenrelaties

De volgende informatie toont u hoe wij met uw gegevens omgaan wanneer u met ons in contact treedt, wanneer met ons contractuele onderhandelingen gehouden worden en/of met ons contractuele overeenkomsten bestaan.


Verwerkingsdoeleinden en juridische basis

De gegevensverwerking gebeurt voor de contractafwikkeling. De verwerking van uw gegevens is overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO noodzakelijk om contracten tot stand te brengen en te vervullen.

Verder kan de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO noodzakelijk zijn om onze legitieme belangen te vrijwaren. Onze legitieme belangen bestaan in het vermijden van financiële nadelen door kredietwaardigheidscontroles, de uitnodiging tot evenementen, het claimen van juridische rechten en het vermijden van juridische nadelen (bijvoorbeeld bij insolventies), het afweren van gevaren en aansprakelijkheidsclaims en het vermijden van juridische risico’s, mails, verhinderen van strafbare daden.


Categorie en herkomst van de gegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van gegevens:

Stam- en contactgegevens: Titel, naam (voor- en familienaam), afdeling en functie in de onderneming, adres, e-mail, telefoon, fax, geboortedatum, aankoophistoriek, contractgegevens, afrekeningsgegevens.

De gegevens uit de genoemde categorieën werden ons door onze klanten en interessenten rechtstreeks doorgestuurd.


Ontvanger

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden door. Uitzondering op deze regel zijn onze dienstenproviders, wanneer dit nodig is om het contract te vervullen, zoals pakket- en briefleveranciers, banken voor het innen van debeteringen, financiële autoriteiten, eventueel verdere opsomming zoals informatiebureaus, etc.


Duur van de opslag

De voor uw persoon opgeslagen gegevens worden na vervulling van het contract gewist, indien geen andere wettelijke bewaringsplichten dit verbieden. Dit zijn bijvoorbeeld handelsrechtelijke en financierechtelijke gegevens. Deze worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften na tien jaar gewist, indien geen langere bewaringstermijnen voorgeschreven of omwille van gerechtvaardigde redenen noodzakelijk zijn. Herroept u de instemming voor het gebruik van uw gegevens, dan worden deze onmiddellijk gewist, indien de bovenstaande redenen dit niet verbieden.


Herroepingsrecht

U heeft een herroepingsrecht tegen de verwerking. Het gebruik van uw gegevens kunt u steeds voor de toekomst herroepen.


Ter beschikking stellen van de gegevens

Het ter beschikking stellen van de persoonsgegevens is contractueel voorgeschreven of is nodig om een contract af te sluiten. Worden de noodzakelijke persoonsgegevens niet ter beschikking gesteld dan zou dit tot gevolg hebben dat wij niet in staat zijn een zakenrelatie met u aan te gaan.

Betalingsmogelijkheden:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Er is een fout opgetreden!

Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.

  • {{ $t(error) }}