Ogólne warunki handlowe

OWH dla konsumentów

OWH dla klientów przemysłowych

Informacje ogólne

1. Niniejsze Warunki Handlowe obowiązują w przypadku wszystkich umów, dostaw i pozostałych usług firmy Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel (dalej "Sprzedawca") w zakresie stosunków prawnych z konsumentami za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (dalej "A"), jak również w zakresie stosunków prawnych ze sprzedawcami w rozumieniu HGB oraz przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 BGB (klienci przemysłowi) w dowolnej formie (dalej "B"), w szczególności także za pośrednictwem sklepu internetowego z zawartą w nim ofertą dla "klientów przemysłowych". Odbiegające przepisy klientów nie obowiązują, chyba że Sprzedawca zatwierdził je w formie pisemnej. Indywidualne ustalenia między Sprzedawcą a Klientami zawsze mają wyższy priorytet.

2. Stosunki handlowe między Sprzedawcą a Klientem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku konsumentów wybór stosunku prawnego obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z ochroną zapewnioną przez obowiązujące przepisy prawa kraju zarejestrowanego pobytu konsumenta. Zakres obowiązywania prawa handlowego Narodów Zjednoczonych jest wykluczony.

3. Językiem umownym jest język niemiecki.

4. Właściwym sądem jest sąd w Kassel, o ile Klient jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego albo wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym. To samo dotyczy sytuacji, w której Klient nie podlega ogólnej jurysdykcji sądu w Niemczech lub gdy siedziba lub normalny pobyt w czasie wniesienia skargi jest nieznany.


OWH dla konsumentów

§ 1 Treść umowy i zawarcie umowy

1. Sprzedawca oferuje Klientom sklepu internetowego możliwość zakupu nowych i używanych towarów, w szczególności produktów z branży pneumatyki.

2. Przy zakupie w sklepie internetowym dochodzi do zawarcia umowy kupna przez przyjęcie zamówienia Klienta przez Sprzedawcę. Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Ceny prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym Klient otrzyma wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i zawierającą jego szczegóły (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty, a jedynie informuje Klienta o tym, że zostało złożone zamówienie o określonej treści. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy zamówiony produkt zostanie wysłany do Klienta, a wysyłka do Klienta zostanie potwierdzona przez drugą wiadomość e-mail (potwierdzenie wysyłki). Klient ma ponadto możliwość zadania Sprzedawcy pytania o określony artykuł telefonicznie, pocztą e-mail, faksem lub listownie. Po otrzymaniu takiego zapytania Sprzedawca przekazuje Klientowi pocztą e-mail, listownie, telefonicznie lub faksem odpowiednią niewiążącą ofertę. Klient ma wówczas możliwość złożenia wiążącego zamówienia. Wówczas Klient otrzyma wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i zawierającą jego szczegóły (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty, a jedynie informuje Klienta o tym, że zostało złożone zamówienie o określonej treści. Umowa zostaje zawarta dopiero przez przyjęcie oferty przez Sprzedawcę, potwierdzone przez wysłanie towaru i potwierdzenia wysyłki.

3. Po złożeniu zamówienia nie jest możliwy wgląd w tekst umowy. Dlatego uprasza się Klienta o zapisanie tekstu umowy.


§ 2 Ceny, koszty wysyłki, podatek VAT i płatność

1. W przypadku zamówień przez sklep internetowy obowiązują zawarte w nim ceny. Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT.

2. Ceny zawierają koszty wysyłki i pakowania, udostępnione Klientowi przed realizacją zamówienia.

3. Dostawa do Klienta przez Sprzedawcę jest realizowana na życzenie Klienta po zrealizowaniu płatności następującymi metodami: przedpłatą (przelewem), na podstawie rachunku, za pobraniem lub kartą kredytową. Jeżeli Klient wybierze przedpłatę przelewem, płatność musi zostać zrealizowana najpóźniej 14 dni kalendarzowych po potwierdzeniu zamówienia. W przypadku dostawy na podstawie rachunku, płatność jest wymagana najpóźniej na 8 dni kalendarzowych od wystawienia rachunku. W przypadku płatności za pobraniem, cenę zakupu wraz z kosztami wysyłki i opłatą za pobranie należy uiścić po dostarczeniu i przedłożeniu potwierdzenia odbioru przez upoważnioną firmę transportową.

4. W przypadku opóźnienia płatności przez Klienta, Sprzedawca jest upoważniony do roszczeń odszkodowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca zawsze wystawia na rzecz Klienta rachunek, wręczany mu przy dostawie towaru lub przekazywane w formie tekstu.


§ 3 Dostawa i przeniesienie ryzyka

1. Jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej, zamówione towary dostarczane są pod adres podany przez klienta. Dostawa realizowana jest z magazynu sprzedawcy.

2. Dostępność poszczególnych towarów podana jest w opisach artykułów. Towary dostępne w magazynie sprzedawca wysyła, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, w ciągu 2 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia (w przypadku płatności przelewem z góry: w ciągu 2 dni roboczych po wpływie płatności). Jeżeli w przypadku sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego towar oznaczony jest jako artykuł, którego zapas nie jest dostępny w magazynie, wówczas sprzedawca postara się zrealizować dostawę tak szybko, jak to możliwe. Podawane przez sprzedawcę informacje dotyczące terminu dostawy są niewiążące, o ile termin dostawy nie został wyjątkowo wiążąco przyrzeczony przez sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy cząstkowej, o ile wydaje się to korzystne dla sprawnej realizacji zamówienia, a dostawa cząstkowa nie jest dla klienta wyjątkowo niemożliwa do przyjęcia. Kosztami dodatkowymi spowodowanymi przez dostawy cząstkowe obciążany jest klient. Klient może wykluczyć dostawy cząstkowe, wybierając opcję zamówienia „Zamówienie wysłać tylko w komplecie”.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uwolnienia się od zobowiązania do wykonania umowy, jeżeli towar ma być dostarczony przez dostawcę do dnia ekspedycji i dostawa nie zostanie zrealizowana w całości lub w części. To zastrzeżenie samozaopatrzenia obowiązuje tylko wówczas, gdy sprzedawca nie odpowiada za niezrealizowanie dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za niezrealizowanie dostawy, o ile zawczasu zawarta została z poddostawcą tzw. kongruentna transakcja zastępcza w celu wykonania zobowiązań umownych. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony, sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o tej okoliczności i zwróci zapłaconą już cenę zakupu oraz koszty wysyłki. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości towaru przechodzi na klienta z chwilą jego przekazania.


§ 4 Zastrzeżenie prawa własności

Do czasu spełnienia wszystkich wierzytelności wynikających z umowy, dostarczone towary pozostają własnością Sprzedawcy; w przypadku, gdy klient jest osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, jak również w przypadku niewypełnienia roszczeń Sprzedawcy w związku z umową.


§ 5 Wyrównanie, prawo zatrzymania

1. Prawo wyrównania przysługuje Klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia zostaną uznane i zatwierdzone prawnie przez Sprzedawcę.

2. W celu wdrożenia prawa zatrzymania, uprawnienia Klienta sięgają na tyle, na ile obowiązują wzajemne roszczenia wynikające ze stosunku umowy.


§ 6 Odpowiedzialność za wady rzeczowe i prawne

1. W przypadku występowania wad produktów, Klientowi przysługują następujące postanowienia zgodne z ustawowymi prawami gwarancyjnymi. Jeżeli stronami umowy są wyłącznie handlowcy, to uzupełniająco obowiązuje §§ 377 i kolejne HGB.

2. Szkody wywołane przez nieprawidłowe działania klienta przy ustawianiu, podłączaniu, obsłudze lub przechowywaniu towaru, nie stanowią podstawy uznania roszczenia gwarancyjnego wobec Sprzedawcy. Wskazówki dotyczące prawidłowego postępowania są zawarte w opisach producentów.

3. Wady muszą zostać zgłoszone przez Klienta w trakcie okresu gwarancji, wynoszącego dwa lata w przypadku towarów nowych lub jeden rok w przypadku towarów używanych. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeżeli Sprzedawca świadomie zataił wadę lub przejął gwarancję właściwości towaru. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują także w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych Klienta, polegających na rekompensacie szkód na ciele i zdrowiu na skutek wady, za którą odpowiada Sprzedawca, lub też wynikających z zamierzonej winy albo zaniedbania Sprzedawcy lub jego przedstawicieli. Powyższe zastrzeżenia nie obowiązują w odniesieniu do wad konstrukcji lub rzeczy, które były stosowane zgodnie z typową zasadą użytkowania danej konstrukcji i której wadliwość została wykazana. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują także, jeżeli Sprzedawca świadomie zataił wadę lub przejął gwarancję za właściwości towaru, jak również w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych Klienta, polegających na rekompensacie szkód na ciele i zdrowiu na skutek wady, za którą odpowiada Sprzedawca, lub też wynikających z zamierzonej winy albo zaniedbania Sprzedawcy lub jego przedstawicieli.

4. W przypadku występowania wad, które zostały odpowiednio wcześnie zgłoszone i zatwierdzone, Sprzedawca jest uprawniony do dostarczenia nowego towaru. Jeśli dostarczenie nowego towaru się nie powiedzie, Klient jest uprawniony do obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy. W pozostałym zakresie obowiązują przepisy ustawowe.


§ 7 Obowiązek informacji w przypadku szkód transportowych

W przypadku dostarczenia towarów z widocznymi uszkodzeniami opakowania lub zawartości, Klient ma obowiązek, niezależnie od przysługujących mu praw gwarancyjnych (A. § 6), niezwłocznego zgłoszenia reklamacji spedytorowi/firmie transportowej oraz niezwłocznego nawiązania kontaktu ze Sprzedawcą pocztą e-mail lub w inny sposób (faksem/pocztą), aby umożliwić mu podjęcie ewentualnych kroków prawnych względem spedytora/firmy transportowej.


§ 8 Wykluczenie odpowiedzialności

1. Oprócz gwarancji na wady rzeczowe i prawne, Sprzedawca odpowiada w pełnym zakresie, jeżeli przyczyną wady jest świadome działanie lub poważne zaniedbanie. Sprzedawca odpowiada także za lekkie naruszenie istotnych obowiązków (obowiązków, których naruszenie stwarza ryzyko nieosiągnięcia celu umowy) oraz za naruszenie obowiązków kardynalnych (obowiązków, których prawidłowe wykonanie w ogóle umożliwia realizację umowy i na których zachowaniu Klient polega), ale tylko w zakresie przewidywanych szkód typowych dla umowy. Za lekkie zaniedbania skutkujące naruszeniem obowiązków innych niż powyższe Sprzedawca nie odpowiada.

2. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w poprzednim ustępie nie obowiązują w przypadku naruszenia zdrowia, ciała i życia, w przypadku szkód po przejęciu gwarancji za właściwości produktu oraz w przypadku świadomie zatajonych wad. Odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

3. Jeżeli odpowiedzialność Sprzedawcy jest wykluczona lub ograniczona, to obowiązuje to także w przypadku osobistej odpowiedzialności zatrudnionych pracowników, przedstawicieli i podmiotów pomagających w realizacji.


§ 9 Ochrona danych

1. Klient jest świadomy, że dane osobowe wymagane do realizacji zamówienia będą przechowywane przez sprzedającego na nośnikach danych oraz zgadza się na to. Klient wyraźnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych. Zapisane dane osobowe będą oczywiście traktowane przez sprzedającego w sposób poufny. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych klienta odbywa się zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (niem. BDSG), ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (niem. DSGVO) oraz ustawą o mediach telekomunikacyjnych (niem. TMG).

2. Klient ma prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości. W takim przypadku sprzedający jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia danych osobowych klienta. W przypadku aktualnie realizowanych zamówień usunięcie następuje po sfinalizowaniu zamówienia.


Pouczenie o prawie do wycofania w przypadku umów zawieranych na odległość

1. Prawo odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli/weszła w posiadanie ostatniego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy nas o takiej decyzji poinformować (Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, adres e-mail: sales@landefeld.com, numer faksu: +49 (0) 561/95885-20) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. wysyłając pocztą list, korzystając z faksu lub pisząc wiadomość e-mail). Mogą Państwo skorzystać z podlinkowanego wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w naszych Ogólnych warunkach handlowych (OWH) na stronie www.landefeld.de, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia: Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócone zostaną wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym opłaty za dostawę (z wyłączeniem wszelkich dodatkowych opłat wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa) – niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będziemy korzystać z tych samych metod płatności, których użyto do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu środków do momentu, aż nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczą Państwo potwierdzenia, że towar został zwrócony – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z korzystania z towaru w zakresie, który nie jest konieczny do sprawdzenia jego stanu, właściwości i sposobu funkcjonowania.

3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów: a) o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku produkcji których o ich ostatecznej formie decyduje indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb, b) o dostawę towarów, które szybko mogą się zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony, c) o dostawę towarów zapieczętowanych, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie mogą być zwrócone, jeżeli zabezpieczenie zostało usunięte po dostawie, d) o dostawę towarów, które po dostawie zostały ze względu na ich charakter nieodłącznie połączone z innymi towarami, e) o dostawę nagrań dźwiękowych, filmów lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zabezpieczenie zostało zdjęte po dostawie.


Koniec pouczenia o prawie do wycofaniaOWH dla klientów przemysłowych

§ 1 Treść umowy i zawarcie umowy

1. Klient ma możliwość zadania Sprzedawcy pytania o określony artykuł telefonicznie, pocztą e-mail, faksem lub listownie. Po otrzymaniu takiego zapytania Sprzedawca przekazuje Klientowi pocztą e-mail, listownie, telefonicznie lub faksem odpowiednią niewiążącą ofertę. Klient ma wówczas możliwość złożenia wiążącego zamówienia. Klient otrzyma następnie we wiadomości e-mail, listownie lub faksem potwierdzeni zlecenia, potwierdzające przyjęcie zamówienia i zawierające jego szczegóły To potwierdzenie zlecenia stanowi przyjęcie oferty przez Sprzedawcę, tak że potwierdzenie zlecenia stanowi zawarcie umowy.

2. Przy zakupie w sklepie internetowym Klient składa wiążące zamówienie przez przewidziany do tego system zamówienia, wybierając rodzaj i ilość wybranych towarów i usług. Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Prezentacje i ceny przedstawione przez Sprzedawcę w sklepie internetowym nie są ofertą w rozumieniu prawa. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym Klient otrzyma wiadomość e-mail, list lub faks, potwierdzające przyjęcie zamówienia i zawierającą jego szczegóły (potwierdzenie zlecenia). Na skutek potwierdzenia zlecenia umowa kupna-sprzedaży wchodzi w życie. Po złożeniu zamówienia nie jest możliwy wgląd w tekst umowy. Dlatego uprasza się Klienta o zapisanie tekstu umowy.


§ 2 Ceny, koszty wysyłki, podatek VAT i płatność

1. Ceny Sprzedawcy, o ile nie ustalono inaczej, są cenami z fabryki, z uwzględnieniem ustawowego podatku VAT, bez kosztów pakowania i opłat celnych, pozostałych kosztów pobocznych lub wydatków wszelkiego typu. Stempel na liście przewozowym, opłaty bocznicowe i opłaty przewozowe obciążają Klienta. W przypadku wzrostu kosztów wynagrodzenia, materiałów lub surowców, kosztów produkcyjnych lub transportowych i in. Sprzedawca jest uprawniony do rozliczenia cen obowiązujących w dniu dostawy. Nie dotyczy to ustalonych dostaw i świadczeń, których realizacja ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy od zawarcia umowy.

2. Ceny zawierają koszty wysyłki i pakowania.

3. Dostawa do Klienta przez Sprzedawcę jest realizowana na życzenie Klienta po zrealizowaniu płatności następującymi metodami: przedpłatą (przelewem), na podstawie rachunku, za pobraniem lub kartą kredytową. Jeżeli Klient wybierze przedpłatę przelewem, płatność musi zostać zrealizowana najpóźniej 14 dni kalendarzowych po potwierdzeniu zlecenia. W przypadku dostawy na podstawie rachunku, płatność jest wymagana najpóźniej na 8 dni kalendarzowych od wystawienia rachunku. W przypadku płatności za pobraniem, cenę zakupu wraz z kosztami wysyłki i opłatą za pobranie należy uiścić po dostarczeniu i przedłożeniu potwierdzenia odbioru przez upoważnioną firmę transportową.

4. W przypadku umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy, w pierwszej kolejności obowiązujące następujące postanowienia: Płatność odbywa się zgodnie z warunkami zawartymi w zamówieniu. Ceny prezentowane w sklepie internetowym odnoszą się do odpowiednich jednostek opakowań/długości rolek. W przypadku docięć rolek doliczane są koszty cięcia, które Sprzedawca musi osobno wskazać Klientowi.

5. Sprzedawca zawsze wystawia na rzecz Klienta rachunek, wręczany mu przy dostawie towaru lub przekazywane w formie tekstu.

6. W przypadku opóźnienia płatności przez Klienta, Sprzedawca jest upoważniony do roszczeń odszkodowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do odstąpienia od umowy. W każdym przypadku Klient musi uiścić opłaty za zwłokę w wysokości 8 procent powyżej obowiązującej stawki podstawowej. W pozostałym zakresie Sprzedawca zastrzega sobie możliwość naliczenia wyższych opłat przez przedłożenie potwierdzenia bankowego. Ponadto za każde upomnienie wygenerowane przez Sprzedawcę konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 5,00 euro, o ile Klient nie wykaże mniejszej szkody.

7. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje weksle lub czeki, są one przyjmowane jedynie w celu wykonania zobowiązania. Weksle muszą być możliwe do dyskonta. Koszty dyskonta i wszystkie pozostałe koszty obciążają w pełni Klienta i wymagają płatności w ciągu 8 dni.

8. W przypadku uregulowania za pomocą weksla, Sprzedawca może zażądać opłacenia wszystkich otwartych - jeszcze nie płatnych - roszczeń z tytułu dostawy, jeżeli koszty dyskonta wystawione w rachunku nie zostaną opłacone w ciągu 8 dni, otrzymane weksle nie zostaną zaliczone na poczet dyskonta, zdyskontowane weksle zostaną obciążone wstecznie lub weksel nie zostanie zrealizowany. To samo dotyczy sytuacji, gdy czeki Klienta nie zostaną zrealizowane lub Klient będzie zwlekać z opłaceniem raty przy ustalonej płatności ratalnej.

9. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Klienta lub dojdzie do protestów dotyczących weksla lub czeku, to Sprzedawca może żądać płatności lub zabezpieczeń wynikających z umów i tego samego stosunku prawnego (§ 273 BGB). Jeżeli Klient nie postąpi zgodnie z ty żądaniem, Sprzedawca może odstąpić od rzeczonych umów i po upływie terminu 14 dni może zażądać odszkodowania z tytułu naruszenia obowiązków w wysokości 10% niewykonanej sumy zlecenia, chyba że Klient wykaże mniejszą szkodę. W przypadku opóźnienia płatności ważne są opłaty za zwłokę ustalone w ustępie 7.

10. Płatności metodą czeków i weksli są uznawana za ostateczną płatność dopiero po zrealizowaniu weksla lub czeku. Rozszerzone zastrzeżenie własności pozostaje zachowane do czasu ostatecznej realizacji.


§ 3 Wyrównanie, prawo zatrzymania

Klientowi nie przysługuje prawo do wycofania. Uprawnienia wg § 320 BGB pozostają jednak zachowane, jeżeli Sprzedawca nie zrealizował swoich zobowiązań w zakresie dostawy nowych towarów lub napraw ze względu na wady.


§ 4 Opakowanie

1. Rodzaj opakowania zależy od wyboru Sprzedawcy. Koszty opakowania obciążają Sprzedawcę.

2. Materiały opakowań są odbierane, jeśli zostało to jednoznacznie ustalone. W przeciwnym razie odbiór jest wykluczony, chyba że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym opakowań Sprzedawca zleci przetwarzanie materiałów opakowań odpowiedniemu przedsiębiorstwu utylizacyjnemu. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do przygotowania materiału opakowania i przekazania go przedsiębiorstwu utylizacyjnemu. Jeżeli uzgodniono, że w zamian za ryczałtową opłatę utylizacyjną Klient zrezygnuje z prawa do zwrotu, jest on zobowiązany do przekazywania zużytych opakowań uznanemu przedsiębiorstwu, które zapewnia segregację i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Opakowania wielokrotnego użytku są jedynie wypożyczane przez Sprzedawcę. Zwrot jednostki opakowania Sprzedawcy przez Klienta musi nastąpić w ciągu 14 dni od doręczenia; wymaga to pisemnego ustalenia. W przeciwnym razie od 3. tygodnia Sprzedawca jest upoważniony do żądania 20% kosztu nabycia za każdy tydzień (jednak maksymalnie do pełnej kwoty nabycia) opóźnienia jako opłatę za wypożyczenie lub też doliczenia wartości opakowania do rachunku, należnego bezpośrednio po otrzymaniu. Wobec handlowców, osób prawnych prawa publicznego i wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego obowiązuje ponadto: Materiały opakowaniowe, będące własnością podmiotów trzecich, są dostarczane w imieniu i na zlecenie ich właścicieli. Ponadto informujemy, że przy opóźnieniu zwrotu materiałów opakowaniowych dostawcy mogą naliczać opłaty dodatkowe, które obciążają Klienta.


§ 5 Odbiór

1. Zasadniczo Klient musi odebrać gotowy towar, chyba że wyraźnie ustalono inaczej (dług odbiorczy). Jeśli nie nastąpi to w ciągu rozsądnego okresu lub, zgodnie z zamówieniem, Klient zażąda wysyłki, Sprzedawca zrealizuje wysyłkę na koszt Klienta. Towar uznaje się za warunkowo dostarczony w chwili opuszczenia zakładu Sprzedawcy (sprzedaż wysyłkowa).

2. Odbiór towaru uważa się za dokonany uważa się po jego odebraniu, jeżeli doręczenie jest realizowane przez wysyłkę paczek.

3. Sprzedawca jest upoważniony do dostaw częściowych, chyba że klient nie może tego zaakceptować. Dostawy częściowe nie upoważniają do wstrzymania płatności za doręczony towar.


§ 6 Wysyłka

1. W momencie przekazania spedytorowi lub firmie transportowej, jednak najpóźniej w momencie opuszczenia zakładu Sprzedawcy, ryzyko przechodzi na Klienta.

2. Przy braku dodatkowych instrukcji, środek transportu i drogę transportu wybiera Sprzedawca z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności. W pozostałym zakresie obowiązuje B.§ 12. Towar gotowy do wysyłki musi zostać niezwłocznie odebrany, w przeciwnym razie Sprzedawca jest uprawniony do przechowywania towaru na koszt i ryzyko Klienta, i traktowania go jako wysłany z zakładu.


§ 7 Ubezpieczenie

Towary są ubezpieczane na wypadek szkód transportowych i uszkodzeń wyłącznie na życzenie Klienta. W tym przypadku Sprzedawca oblicza poniesione koszty, ale nie ponosi odpowiedzialności za realizację wysyłki. W pozostałym zakresie obowiązuje B.§ 6. Po odebraniu dostawy w miejscu przeznaczenia, Klient ma obowiązek ubezpieczenia jej na własny koszt przed pożarem i wybuchem. Ryzyko w tym zakresie ponosi wyłącznie Klient, tak jak w odniesieniu do uszkodzeń wszelkiego rodzaju, chyba że ustalono inaczej.


§ 8 Czas dostawy

1. Terminy dostaw lub okresy, które nie zostały jednoznacznie ustalone jako wiążące, są jedynie niewiążącymi informacjami orientacyjnymi. Dotyczy to również czasów dostaw prezentowanych w sklepie internetowym lub w informacjach o terminach dostawy (zwłaszcza we wiadomościach e-mail lub faksu). Czas dostawy podany przez Sprzedawcę rozpoczyna się dopiero po objaśnieniu wszelkich szczegółów handlowych i technicznych oraz zaakceptowaniu przez obie strony wszystkich warunków umowy. Tak samo Klient musi prawidłowo i odpowiednio wcześnie spełnić wszystkie należące do niego zobowiązania.

2. Jeżeli podstawą umowy jest transakcja terminowa w rozumieniu § 286 ust. 2 nr 4 BGB lub § 376 HGB, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w ustawowym zakresie. To samo obowiązuje, jeśli na skutek opóźnienia dostawy z winy Sprzedawcy Klient jest upoważniony do domagania się ustania jego interesów wobec dalszego spełnienia umowy. W tych przypadkach odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do przewidywalnych, typowych szkód, jeżeli opóźnienie dostawy nie jest zawinione przez świadome naruszenie umowy przez Sprzedawcę, przy czym winę należy zaliczyć także na poczet naszych przedstawicieli lub podmiotów pomagających w realizacji. Tak samo Sprzedawca odpowiada wobec Klienta w przypadku opóźnienia dostawy zgodnie z ustawowymi przepisami, jeżeli wina leży po stronie świadomego lub poważnego naruszenia warunków umowy, przy czym winę należy zaliczyć na poczet naszych przedstawicieli lub podmiotów pomagających w realizacji. Odpowiedzialność Klienta jest ograniczona do przewidywanych, typowych szkód, jeżeli opóźnienie dostawy nie jest zawinione przez świadome naruszenie warunków umowy.

3. W przypadku, w którym opóźnienie dostawy zawinione przez Sprzedawcę polega na naruszeniu istotnego zobowiązania umownego, przy czym winę należy zaliczyć na poczet jego przedstawicieli lub podmiotów pomagających, odpowiada on zgodnie z przepisami ustawowymi w zakresie ograniczonym do przewidywanych, typowych uszkodzeń.

4. W przeciwnym razie, w przypadku opóźnienia dostawy z winy Sprzedawcy, za każdy pełny tydzień opóźnienia Klient ma prawo żądać zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 2% wartości dostawy, jednak maksymalnie nie więcej niż 10% wartości dostawy.

5. Dalsza odpowiedzialność za opóźnienie dostawy z winy Sprzedawcy jest wykluczona. Dalsze roszczenia ustawowe i prawa Klienta, przysługujące mu oprócz roszczenia odszkodowawczego w zakresie opóźnienia dostawy z winy Sprzedawcy, pozostają nienaruszone.

6. W przypadku opóźnienia odbioru przez Klienta Sprzedawca jest upoważniony do zażądania wyrównania powstałej szkody i ewentualnych zwiększonych kosztów. To samo dotyczy sytuacji, w której Klient naruszy obowiązek współpracy. W przypadku wystąpienia zwłoki odbioru lub zwłoki dłużnika, ryzyko przypadkowego pogorszenia jakości i przypadkowej straty przechodzi na Klienta.

7. Jeżeli Sprzedawca nie z jego winy nie otrzyma dostawy lub świadczeń od poddostawców, otrzyma je niezgodnie z umową lub w niewłaściwym czasie lub też wystąpią zdarzenia siły wyższej, to zobowiązuje się on do odpowiednio szybkiego poinformowania o tym Klienta. W tym przypadku Sprzedawca jest upoważniony do przesunięcia terminu dostawy o czas opóźnienia lub też odstąpić od umowy w całości lub częściowo ze względu na niewypełnioną część, pod warunkiem zachowania wyżej opisanego obowiązku informacji i nieprzejęcia ryzyka nabycia. Równoważne do działania siły wyższej są strajki, zamykanie przedsiębiorstwa i zwalnianie pracowników, ingerencje urzędowe, niedobory energii i surowców, niezawinione wąskie gardła transportowe, niezawinione zakłócenia pracy, przykładowo na skutek pożaru, wody i uszkodzeń maszyn, które przy obiektywnej ocenie nie są zawinione przez Sprzedawcę.


§ 9 Zastrzeżenie prawa własności

1. Sprzedawca zachowuje prawo własności dostarczonych towarów do czasu pełnego spłacenia wszystkich należności wynikających z umowy handlowej, niezależnie od przyczyny. Rozszerzone zastrzeżenie własności obowiązuje do czasu spłacenia wszystkich roszczeń wynikających z umowy handlowej z klientem, aż do zwolnienia z ewentualnych zobowiązań, wpływając na poczet Sprzedawcy w interesie Klienta. Sprzedawca jest upoważniony do żądania zwrotu towaru objętego zastrzeżeniem z ważnych przyczyn, zwłaszcza przy zwłoce w płatności po wręczeniu upomnienia, przy czym nie stanowi to odstąpienia od umowy. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do wydania towaru. W przypadku dostępu osób trzecich do dostarczonego towaru klient jest zobowiązany do wskazania prawa własności Sprzedawcy i natychmiastowego powiadomienia wraz z przekazaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do składania sprzeciwów.

2. W przypadku przekształceniu towaru objętego zastrzeżeniem przez Klienta do postaci rzeczy ruchomej, to następuje ponowne przekształcenie na rzecz Sprzedawcy, przy czym nie wynikają z tego żadne zobowiązania; nowa rzecz staje się jego własnością. W przypadku przekształcenia razem z towarem nienależącym do Sprzedawcy, nabywa on prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości towaru objętego zastrzeżeniem do innego towaru w czasie przekształcenia. W przypadku połączenia, zmieszania lub wymieszania towaru objętego zastrzeżeniem z towarem nienależącym do Sprzedawcy zgodnie z §§ 947, 948 BGB, Sprzedawca staje się współwłaścicielem zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli na skutek połączenia, zmieszania lub wymieszania Klient nabędzie prawo wyłącznej własności, to już teraz przekazuje on Sprzedawcy prawo współwłasności w stosunku wartości towaru objętego zastrzeżeniem do innego towaru w czasie połączenia, zmieszania lub wymieszania. W tych przypadkach Klient musi bezpłatnie przechowywać rzecz będącą w stosunku własności lub współwłasności, która również jest towarem objętym zastrzeżeniem zgodnie z powyższymi warunkami.

3. W przypadku zbycia towaru objętego zastrzeżeniem osobno lub razem z towarem nienależącym do Sprzedawcy, nabywca już teraz, tzn. w momencie zawarcia umowy, ceduje zbycie praw wynikających ze zbycia do wysokości wartości zastrzeżonego towaru wraz ze wszystkimi prawami dodatkowymi, a Sprzedawca cesję przyjmuje. Wartość zastrzeżonego towaru jest sumą rachunku Sprzedawcy, która jednak pozostaje poza rozliczeniem, jeżeli na przeszkodzie stoją prawa osób trzecich. Jeżeli zbyty towar zastrzeżony jest współwłasnością Sprzedawcy, to cesja praw rozkłada się do sumy, odpowiadającej wartości jego udziału we współwłasności.

4. Jeżeli zastrzeżony towar Sprzedawcy zostanie wbudowany jako istotny element składowy nieruchomości, statku, konstrukcji statku lub samolotu firmy trzeciej, to już teraz Klient ceduje na rzecz Sprzedawcy przysługujące firmie trzeciej prawa do wynagrodzenia w wysokości wartości zastrzeżonego towaru ze wszystkimi prawami dodatkowymi, łącznie z prawami firmy trzeciej do przyznania hipoteki zabezpieczającej, z pierwszeństwem przed pozostałymi, a Sprzedawca cesję przyjmuje. Obowiązuje odpowiednio ustęp 3, zdania 2 i 3.

5. Klient jest upoważniony do zbycia, użytkowania lub wbudowania zastrzeżonego towaru tylko w ramach prawidłowego toku postępowania i tylko w zakresie, w jakim prawa rzeczywiście przechodzą na Sprzedawcę w rozumieniu ustępów 3 i 4. Klient nie jest upoważniony do innych zarządzeń dotyczących zastrzeżonego towaru, w szczególności do zastawu lub przewłaszczenia na zabezpieczenie. Odstąpienie na drodze rzeczywistego factoringu jest dozwolone dla Klienta tylko pod warunkiem, że Sprzedawca zostanie o tym powiadomiony wraz ze wskazaniem banku prowadzącego factoring i utrzymywanych w nim kont Klienta, a uzysk z factoringu przekracza wartość naszego zabezpieczonego żądania. W momencie dopisania uzysku z factoringu, roszczenie Sprzedawcy jest natychmiast płatne.

6. Klient upoważnia Klienta, z zastrzeżenie prawa do odwołania, do ściągnięcia żądań zgodnych z ustępami 3 do 5. Sprzedawca nie wykorzysta własnego prawa do ściągania należności, dopóki Klient będzie wypełniać zobowiązania w zakresie płatności, także na rzecz podmiotów trzecich. Na żądanie Sprzedawcy Klient musi wskazać dłużników scedowanych należności i wręczyć im cesję; Sprzedawca jest upoważniony do samodzielnego przedłożenia cesji dłużnikom.

7. Wraz ze wstrzymaniem płatności i/lub złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego w zakresie aktywów Klienta, wygasa prawo do zbycia, użytkowania lub wbudowania zastrzeżonego towaru lub upoważnienie do ściągania scedowanych należności; w przypadku protestu dotyczącego czeku lub weksla wygasa również prawo do ściągania należności. Nie dotyczy to praw podmiotów zarządzających upadłością.

8. Jeżeli wartość przyznanych zabezpieczeń przekroczy wysokość należności (ew. zmniejszoną o zadatki i wpłaty częściowe) o ponad 20%, to Klient jest zobowiązany, zgodnie z własnym wyborem, do retrocesji lub zwolnienia. W momencie spłacenia wszystkich należności Sprzedawcy wynikających ze stosunku handlowego prawo własności do zastrzeżonego towaru i scedowane należności przechodzą na Klienta.


§ 10 Niedopuszczalne przekazanie

Eksport towarów dostarczonych przez Sprzedawcę w niezmienionym stanie przez Klienta lub jego odbiorcę jest, jeśli Sprzedawca nie wyraził jednoznacznej zgody na wywóz, niedozwolone i upoważnia do roszczeń odszkodowawczych. Towary zamówione z przeznaczeniem na eksport nie mogą być w stanie niezmienionym ani zmienionym przekazane odbiorcom krajowym, jak również odbiorcy zagranicznemu innemu niż w kraju przeznaczeniu podanym w zamówieniu.


§ 11 Zgłoszenia wad, świadczenie usług gwarancyjnych

1. Za wady Sprzedawca odpowiada wyłącznie w następującym zakresie: Klient musi niezwłocznie sprawdzić odebrany towar pod kątem ilości i właściwości. Jawne wady muszą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 14 dni. W przypadku obustronnych umowach handlowych między handlowcami § 377 HGB pozostaje niezmieniony. Wady stwierdzona po dostarczeniu należy dodatkowo zgłosić firmie transportowej i zlecić jej przyjęcie wad. Zgłoszenia wad muszą zawierać jak najbardziej szczegółowy opis. W przypadku stwierdzenia różnic w liczbie i masie już w ramach obowiązku kontroli po dostarczeniu, Klient musi zakwestionować dostawę wobec firmy transportowej i zażądać potwierdzenia zgłoszenia.

2. W przypadku stwierdzenia wad towaru, Klient nie może nim dysponować, tzn. nie może go rozdzielać, zbywać ani przetwarzać, dopóki nie zostanie osiągnięte rozwiązanie reklamacji lub też nie zostanie przeprowadzone postępowanie w celu zabezpieczenia dowodów przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez izbę przemysłową i handlową właściwą dla siedziby Sprzedawcy.

3. Klient jest zobowiązany do udostępnienia Sprzedawcy zgłoszonego towaru lub jego wzorca w celu zweryfikowania zgłoszenia. Przy świadomej odmowie wygasa odpowiedzialność.

4. W przypadku uzasadnionych zgłoszeń Sprzedawca jest upoważniony, przy uwzględnieniu rodzaju wady i upoważnionych interesów Klienta, do ustalenia sposobu rekompensaty (dostawa zastępcza, naprawa). Jeżeli rekompensata się nie powiedzie, jest niemożliwa lub nie do przyjęcia przez Klienta, to Klient może obniżyć cenę zakupu lub odstąpić od umowy.

5. Klient musi niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o przypadku odpowiedzialności za wadę rzeczową występującym u Klienta.

6. Roszczenia gwarancyjne nie obowiązują w przypadku nieznacznego odchylenia od ustalonych właściwości, przy nieznacznym wpływie na możliwość zastosowania, przy naturalnym zużyciu w przypadku uszkodzeń, które po przeniesieniu ryzyka powstają na skutek błędnego postępowania lub zaniedbania, nadmiernego obciążenia, niewłaściwych środków roboczych, niewłaściwych prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża lub ze względu na szczególne czynniki zewnętrzne, których nie przewidziano w ramach umowy. Jeżeli Klient lub podmiot trzeci przeprowadzi nieprawidłowe prace naprawcze lub zmiany, to również nie obowiązuje prawo do roszczeń z tytułu tych zmian i ich skutków.

7. Roszczenia Klienta z tytułu kosztów niezbędnych do wypełnienia zobowiązań, w szczególności kosztów transportowych, drogowych, roboczych i materiałowych, są wykluczone, jeżeli koszty te zwiększą się ze względu na przeniesienie dostarczone towaru do miejsca innego niż filia Klienta, chyba że to przeniesienie odpowiada użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

8. Roszczenia Klienta w zakresie regresu względem Sprzedawcy są ważne tylko w takim zakresie, w jakim Klient nie podjął ze swoim odbiorcą ustaleń wykraczających poza ustawowo wymagane roszczenia z tytułu wad. W zakresie roszczenia regresu Klienta względem dostawcy obowiązuje ponadto ustęp 6.

9. Sprzedawca jest zobowiązany zgodnie z przepisami ustawowymi do odbioru nowego towaru lub obniżenia (zredukowania) ceny zakupu także bez wymaganego ustalenia okresu, gdy odbiorca Klienta jako użytkownik sprzedanej nowej rzeczy ruchomej (zakup artykułów konsumenckich) ze względu na wadę tego towaru wobec Klienta zażąda odbioru towaru lub obniżenia (zredukowania) ceny zakupu lub też wobec Klienta zostanie złożone wynikające z tego roszczenie regresu. Sprzedawca jest ponadto zobowiązany do wyrównania wydatków Klienta, w szczególności kosztów transportowych, drogowych, roboczych i materiałowych, które musiał on ponieść w stosunku do użytkownika końcowego w ramach wypełnienia zobowiązań z tytułu wady towaru istniejącej przy przeniesieniu ryzyka. Prawo do roszczenia jest wykluczone, jeżeli Klient jako handlowiec nie wypełni prawidłowo obowiązku zbadania i zgłoszenia zgodnie z § 377 HGB.

10. Zobowiązanie wg B.§ 11 ust. 8 jest wykluczone, jeśli wada wynika z treści reklamowych lub innych postanowień umownych, za które winy nie ponosi Sprzedawca lub też, gdy Klient zaoferował użytkownikowi gwarancję na specjalnych warunkach. Zobowiązanie jest także wykluczone, gdy Klient sam był zobowiązany do wykonania roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy względem użytkownika końcowego, nie z tytułu przepisów prawnych, lub też to zgłoszenie nie zostało przez niego wniesione. Dotyczy to również przypadku, w którym Klient przejął gwarancje względem użytkownika końcowego, które wykraczają poza ustawowy zakres. W zakresie roszczenia regresu Klienta obowiązuje ponadto B.§ 11 ust. 4.

11. Uznanie wad i ich zgłoszeń wymaga formy pisemnej.

12. Roszczenia z tytułu wad rzeczowych przedawniają się w ciągu 12 miesięcy. Nie obowiązuje to, jeżeli ustawa przewiduje dłuższe okresy zgodnie z §§ 438 ust. 1 nr 2 (Budowle i materiały budowlane), § 479 ust. 1 (Roszczenie regresu) oraz § 634a ust. 1 nr 2 (Wady budowlane), § 202 ust. 1 BGB (Odpowiedzialność za świadome zaniedbania).

13. W zakresie roszczeń odszkodowawczych obowiązuje ponadto B.§ 12.


§ 12 Ogólne ograniczenie odpowiedzialności

1. Sprzedawca odpowiada niezależnie od poniższych ograniczeń odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami umownymi za szkody na życiu, ciele i zdrowiu, wynikające z zaniedbań lub świadomego naruszenia obowiązków innych organów i pracowników na kierowniczych stanowiskach lub podmiotów pomagających, jak również za szkody obejmowane przez odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkty. Za szkody, które nie są uwzględnione w B.§ 11 ust. 1 i które wynikają ze świadomego zaniedbania lub naruszenia warunków umowy oraz działania na szkodę ze strony innych organów i pracowników na kierowniczych stanowiskach lub podmiotów pomagających, Sprzedawca odpowiada zgodnie z ustawowymi przepisami. Jednak w tym przypadku odpowiedzialność z tytułu rekompensaty szkód jest ograniczona do przewidywanych, typowych szkód, o ile inne organy Klienta, pracownicy na kierowniczych stanowiskach lub podmioty pomagające nie działały w sposób zamierzony. W zakresie, w jakim w odniesieniu do towaru lub jego części udzielono gwarancji właściwości lub trwałości, obowiązuje odpowiedzialność w ramach tej gwarancji. Za szkody, które wynikają z braku gwarantowanych właściwości lub trwałości, ale nie występują bezpośrednio na towarze, odpowiedzialność obowiązuje tylko wtedy, gdy ryzyko takiej szkody jest jednoznacznie objęte gwarancja właściwości i trwałości.

2. Sprzedawca odpowiada również za szkody, które są powodowane przez świadome naruszenie takich zobowiązań umownych, których wypełnienie w ogóle umożliwia prawidłowe zrealizowanie umowy i na których zachowaniu Klient polega. Sprzedawca odpowiada jednak tylko wtedy, gdy szkody są w typowy sposób związane z umową i są przewidywalne.

3. Dalsza odpowiedzialność, niezależnie od natury prawnej i złożonego roszczenia, jest wykluczona; dotyczy to w szczególności roszczeń deliktowych lub roszczeń z tytułu rekompensaty poniesionych kosztów zamiast świadczenia oraz za wszystkie szkody następcze, takie jak straty z tytułu przestojów produkcji, koszty wycofania oraz utraconych zysków; odpowiedzialność zgodnie z B.§ 8 ust. 2 do 5 pozostaje przy tym nienaruszona. Jeżeli odpowiedzialność Klienta jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to także osobistej odpowiedzialności jego pracowników, przedstawicieli i podmiotów pomagających.

4. Pozostałe roszczenia odszkodowawcze Klienta ulegają przedawnieniu po upływie roku od dostarczenia towaru. Nie dotyczy to przypadku umyślnego działania lub zaniedbania ze strony Sprzedawcy, jego organów, pracowników na stanowiskach kierowniczych lub podmiotów pomagających, skutkujących szkodami na życiu, ciele lub zdrowiu albo szkodami materialnymi.


§ 13 Pozostałe prawa do odstąpienia, kara umowna i odszkodowania

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość pisemnego odstąpienia od umowy, jeżeli Klient przekazał nieprawidłowe dane na temat swojej osoby, działalności gospodarczej lub zdolności kredytowej lub też złożono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego albo otwarto proces takiego postępowania. Jeżeli Sprzedawca skorzysta z jednego z przysługujących mu ustawowo praw do odstąpienia od umowy, to oprócz roszczeń odszkodowawczych jest on także upoważniony do obciążenia Klienta poniesionymi kosztami, związanymi z obniżeniem wartości towaru, wynagrodzeniami, jak również wyrównaniem wszelkich szkód spowodowanych zastosowaniem towaru niezgodnie z umową, z doliczeniem umownej kary w wysokości 25% wartości zlecenia; w przypadku produktów specjalnych dopuszczalne jest obciążenie Klienta pełną kwotą.

2. Jeżeli Klient zażąda od Sprzedawcy zrekompensowania szkód z tytułu naruszenia zobowiązań lub anulowania umowy zakupu, to - o ile w niniejszych warunkach lub innych postanowieniach nie ustalono inaczej - uzgadnia się karę umowną w wysokości co najmniej 25% sumy zlecenia. Niezależnie od uzgodnionych kar umownych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obliczenia specyficznej wartości szkody. Nienaruszony pozostaje dowód mniejszej szkody.


§ 14 Ochrona danych

1. Dane niezbędne do realizacji umowy są zapisywane w systemie elektronicznego przetwarzania danych Sprzedawcy w celu zapewnienia szybkiego i bezbłędnego przetwarzania. Przetwarzanie przekazanych danych odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i innych obowiązujących przepisów.

2. Na potrzeby weryfikacji zdolności kredytowej i monitorowania wypłacalności, Sprzedawca dokonuje wymiany danych z innymi firmami świadczącymi usługi w branży kredytów, np. Schufa.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazania w bezpieczny sposób danych klienta w celu przesłania materiałów informacyjnych oraz zastrzega sobie możliwość wykorzystania ich do własnych celów marketingowych. Jeżeli Klient nie wyraża na to zgody, musi on wysłać Sprzedawcy krótką informację na ten temat pod adresu: Firma Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel-Industriepark, lub faksem pod numer +49 (0) 561/95885-20.

4. Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych Klienta poza zakresem uregulowanym w ustępach od 1 do 3.


§ 15 Klauzula końcowa

Ewentualna nieważność jednego z powyższych warunków nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie należy zastąpić takim, które jest odpowiednie ze względu na pozostałe postanowienia.

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Wystąpił błąd!

Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.

  • {{ $t(error) }}