Ochrona danych

Wskazówki dotyczące przetwarzanie danych osobowych (informacje o polityce prywatności)

Serdecznie witamy w obszarze ochrony danych firmy Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH. Dziękujemy bardzo za Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. W oparciu o niniejsze informacje o ochronie danych chcielibyśmy szczegółowo poinformować Państwa o tym, kiedy pobieramy jakie dane i w jaki sposób są one przetwarzane.


Administrator

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest:
Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH
Marc Landefeld
Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel
Telefon: 0561-95885-9
E-mail: info@landefeld.com


Inspektor ochrony danych

Nasz pełnomocnik do spraw ochrony danych dostępny jest pod adresem:
Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Pestalozzistraße 27
34119 Kassel
Telefon: +49 561 78968-93 Faks: +49 561 78968-61
E-mail: datenschutz@gfp24.de


Ogólne informacje dotyczące pobierania danych osobowych

Za pomocą poniższych wskazówek przejrzyście informujemy Państwa o rodzaju i zakresie przetwarzania danych osobowych, które pobierane są

[shop.display.static.ueber.datenschutz_2021.paragraph_allgemeine_informationen_inhalt_3]

Podstawę prawną naszej ochrony danych stanowią w szczególności wytyczne Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz uzupełniające uregulowania (nowej) federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).


Cel / podstawa prawna przetwarzania danych

W takich przypadkach, w których uzyskujemy Państwa zgodę na procedury przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest konieczne do wykonania umowy zawartej między Państwem a nami, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procedur przetwarzania, które wymagane są do realizacji działań przedumownych.

W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych wymagane jest do wypełnienia zobowiązania prawnego, jakiemu podlegamy, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na życiowo ważne interesy osoby, której to dotyczy, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych konieczne jest w celu ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i Państwa interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności nie są nadrzędne wobec interesu podanego jako pierwszy, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Przekazywanie danych osobowych

Jeżeli w ramach naszego przetwarzania przekazujemy Państwa dane osobowe do innych instytucji lub ujawniamy je im, odbywa się to wyłącznie na podstawie jednej z wymienionych podstaw prawnych. Do odbiorców tych danych mogą należeć np. usługodawcy płatniczy w ramach wykonania umowy. W takich przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub postanowieniem sądu, musimy przekazać Państwa dane podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji.

Jeżeli podczas przetwarzania Państwa danych korzystamy z pomocy usługodawców zewnętrznych (np. analiza danych, wysyłka newslettera) odbywa się to w ramach przetwarzania danych na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO. Odpowiednie umowy zawieramy przy tym tylko z takimi usługodawcami, którzy oferują wystarczające gwarancje, że ochronę Państwa danych gwarantują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.


Przekazywanie danych do państw trzecich

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) następuje tylko wówczas, gdy jest to zgodne z wytycznymi określonymi przepisami prawa. Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub wymaganego umownie lub ustawowo przekazywania danych przetwarzamy dane lub pozwalamy na ich przetwarzanie tylko w krajach trzecich z uznanym poziomem ochrony danych lub zgodnie z art. 44 i następnymi RODO na podstawie specjalnych gwarancji, jak np. zobowiązanie umowne za pośrednictwem tak zwanych standardowych klauzul ochronnych Komisji UE (strona informacyjna Komisji UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).


Zapis danych

Kiedy przestanie występować dany cel przechowywania danych, usuniemy lub zablokujemy Państwa dane osobowe. Państwa dane osobowe przechowywane są ponadto tylko wówczas, gdy ich usunięciu na przeszkodzie stoją specjalne ustawowe terminy przechowywania na poziomie krajowym lub europejskim (w szczególności terminy przechowywania wynikające z prawa handlowego i prawa podatkowego).


Określenia pojęć

Nasze informacje o polityce prywatności bazują na pojęciach, które używane są w RODO i tam zostały zdefiniowane. Aby zagwarantować, że nasze przepisy dotyczące ochrony danych są zrozumiałe i mogą być łatwo odczytane, chcielibyśmy najpierw objaśnić najważniejsze pojęcia.


Dane osobowe

„Dane osobowe” to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej (w dalszej części „osoba, której to dotyczy”). Za dającą się zidentyfikować uznaje się każdą osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą przyporządkowania do takiego wyróżnika, jak nazwisko, do numeru identyfikacyjnego, do danych lokalizacji, do identyfikatora online lub do jednej lub kilku cech szczególnych, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, gospodarczą, kulturową lub socjalną tożsamość tej osoby fizycznej.


Przetwarzanie danych

„Przetwarzanie” to każdy proces realizowany z użyciem metod zautomatyzowanych lub bez nich bądź każdy ciąg proceduralny związany z danymi osobowymi, jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, porządkowanie, zapisywanie w pamięci, dopasowanie lub modyfikowanie, odczyt, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnienie w innej formie, porównanie lub powiązanie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych.


Administrator

„Administrator” to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna placówka, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki tego przetwarzania określone są przez prawo unijne lub prawo Państw Członkowskich, wówczas administrator bądź określone kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane zgodnie z prawem unijnym lub prawem Państw Członkowskich.


Pseudonimizacja

„Pseudonimizacja” to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że bez skorzystania z dodatkowych informacji nie jest już możliwe przyporządkowanie danych osobowych do specyficznej osoby, której to dotyczy, o ile te informacje dodatkowe przechowywane są odrębnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które gwarantują, że dane osobowe nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej.


Podmiot przetwarzający

„Podmiot przetwarzający” to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna placówka, która przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.


Odbiorca

„Odbiorca” to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna placówka, której ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy w jej przypadku chodzi o osobę trzecią, czy nie. Za odbiorców nie uznaje się jednak urzędów, które w ramach określonego zlecenia badania zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich mogą otrzymywać dane osobowe.


Trzeci

„Osoba trzecia” to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inna placówka, z wyjątkiem osoby, której to dotyczy, administratora, podmiotu przetwarzającego oraz osób, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego uprawnione są do przetwarzania danych osobowych.


Wyrażenie zgody

„Zgoda” to każde oświadczenie woli dobrowolnie złożone dla określonego przypadku w formie informacyjnej i jednoznacznie przez osobę, której to dotyczy, w postaci oświadczenia lub innego jednoznacznego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której to dotyczy, daje do zrozumienia, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą.


Profilowanie

„Profilowanie” to każdego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na tym, że te dane osobowe używane są do oceny określonych aspektów osobistych, które odnoszą się do osoby fizycznej, w szczególności do analizowania lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, niezawodności, postępowania, miejsca przebywania lub zmiany miejsca tej osoby fizycznej.


Prawa osób, których to dotyczy

Z przetwarzania danych osobowych wynikają dla Państwa, jako osoby fizycznej, której to dotyczy, prawa, z których mogą Państwo skorzystać wobec nas w każdej chwili. Są to:


Prawo do informacji

Mają Państwo prawo uzyskać od nas informację, czy, a jeśli tak, to jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy oraz zażądać kopii swoich danych osobowych. Proszę uwzględnić, że Państwa prawo do informacji może być w określonych okolicznościach ograniczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Prawo do sprostowania danych

Gdyby dotyczące Państwa informacje nie były (już) trafne, mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego skorygowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych i w razie potrzeby uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych, np. jeśli dane nie są już potrzebne do realizowanych celów i nie stoją temu na przeszkodzie określone przez prawo przepisy dotyczące przechowywania i archiwizacji.


Prawo do ograniczenia przetwarzania

W ramach wytycznych art. 18 RODO mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych, np. jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, na czas trwania sprawdzenia, czy można uwzględnić sprzeciw.


Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do zlecenia wydania sobie lub osobie trzeciej w formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które zostały nam udostępnione. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przesłania danych do innego administratora, jest to realizowane tylko wówczas, gdy jest to technicznie wykonalne.


Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody dotyczącej ochrony danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych bazuje ba udzielonej nam zgodzie, mają Państwo prawo do odwołania tej zgody w każdej chwili. Odwołanie to nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych zrealizowanego na podstawie zgody do czasu odwołania.

Swoje odwołanie sporządzone w dowolnej formie proszę skierować do: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, e-mail: info@landefeld.com. Pragniemy zwrócić uwagę, że Państwa sprzeciw może bądź ze względów technicznych musi nastąpić również w dalszych procesach. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo każdorazowo w opisanych usługach.


Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Po spełnieniu przesłanek art. 21 ust. 1 RODO można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której to dotyczy. Dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach. Jeżeli skorzystają Państwo ze swojego prawa do sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że możemy wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Swój sprzeciw sporządzony w dowolnej formie proszę skierować do: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, e-mail: info@landefeld.com Pragniemy zwrócić uwagę, że Państwa sprzeciw może bądź ze względów technicznych musi nastąpić również w dalszych procesach. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo każdorazowo w opisanych usługach.


Prawo wniesienia zażalenia do organu ochrony danych

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do złożenia we właściwym urzędzie nadzoru zażalenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem. Adres urzędu nadzoru właściwego dla naszego przedsiębiorstwa brzmi:

Heski pełnomocnik do spraw ochrony danych
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408-119
Faks: +49 611 1408-919
E-mail: Poststelle@datenschutz.hessen.de


Zautomatyzowana decyzja w indywidualnym przypadku łącznie z profilowaniem

Mają Państwo prawo do niepodporządkowania się decyzji bazującej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, łącznie z profilowaniem, która wywołuje w stosunku do Państwa skutki prawne lub w inny sposób przynosi znaczną ujmę.


Korzystanie z ofert internetowych

Poniżej informujemy Państwa, kiedy i w związku z czym dane przetwarzane są podczas korzystania z naszych ofert internetowych.


Pobieranie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

Podczas czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, a więc w przypadku, kiedy nie rejestrują się Państwo, ani nie przekazują nam informacji w inny sposób, pobieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje do naszego serwera. Kiedy oglądają Państwo naszą stronę internetową, pobieramy niżej wymienione dane. Są one wymagane z przyczyn technicznych, aby wyświetlać Państwu naszą stronę internetową i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo prezentacji (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

Te dane przechowywane są przejściowo przez okres maksymalnie 90 dni w plikach dziennika naszego systemu. Przechowywanie wykraczające poza ten zakres jest możliwe, jednak w takim przypadku adresy IP są częściowo usuwane lub udziwniane, w wyniku czego nie jest już możliwe przyporządkowanie klienta wywołującego.


Zastosowanie plików cookie

Obok wyżej wymienionych danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie (z ang. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym z przyporządkowaniem do używanej przez Państwa przeglądarki internetowej i które przesyłają określone informacje do instytucji, która umieściła plik cookie (w tym przypadku do nas). Pliki cookie nie mogą wykonywać programów, ani przenosić wirusów na Państwa urządzenia końcowe. Służą one do zwiększenia efektywności oferty internetowej i uczynienia jej ogólnie bardziej efektywną i przyjazną dla użytkownika.

Ta strona internetowa używa następujące rodzajów plików cookie, których zakres i sposób działania objaśnione zostaną poniżej:


Tymczasowe pliki cookie

Ciasteczka tymczasowe usuwane są automatycznie z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej. Należą do nich w szczególności ciasteczka sesji. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, przy użyciu którego można przyporządkować różne zapytania przeglądarki internetowej do wspólnej sesji. Dzięki temu możliwe jest ponowne rozpoznanie Państwa komputera w przypadku powrotu na naszą stronę internetową. Ciasteczka sesji usuwane są z chwilą wylogowania się użytkownika lub zamknięcia przeglądarki internetowej.


Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie usuwane są w zautomatyzowany sposób po określonym czasie, który może być różny w przypadku różnych plików cookie. Ciasteczka można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa przeglądarki internetowej.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, które są generowane przez nas jako administratorów strony internetowej i są potrzebne do działania w pełnym zakresie i prezentacji naszej oferty na stronie internetowej. Te pliki cookie wykorzystujemy z powodu uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do zapewnienie naszej oferty internetowej.

Obok plików cookie osadzonych przez nas jako administratora stosowane są również takie pliki cookie, które oferowane są przez innych oferentów. Te pliki cookie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub ze względu na nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania oraz współpracy z usługodawcami zewnętrznymi znajdą Państwo w informacjach dotyczących ochrony danych dołączonych do odpowiednich ofert internetowych.

Ustawienia przeglądarki internetowej mogą Państwo skonfigurować odpowiednio do swoich potrzeb i np. odmówić zgody na przyjmowanie plików cookie oferentów zewnętrznych lub też wszystkich plików cookie. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej może być niemożliwe. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przyjmowanie plików cookie i chcieliby Państwo sprzeciwić się temu na przyszłość, można usunąć zapisanych pliki cookie w nastawach używanej przeglądarki internetowej.


Ustawienia plików cookie w przeglądarkach internetowych

Przeglądarki internetowe mogą być nastawione tak, że powiadamiają przy próbie osadzenia plików cookie lub generalnie, lub częściowo odmawiają przyjęcia plików cookie bądź dezaktywują je. W wyniku dezaktywacji i usunięcia wszystkich plików cookie mogą Państwo odwołać również udzieloną wcześniej zgodę. Jeżeli za pomocą swojej przeglądarki internetowej zdezaktywują lub ograniczą Państwo pliki cookie, może się zdarzyć, że różne funkcje na naszej stronie internetowej nie będą Państwu oferowane. W każdej chwili mogą Państwo za pomocą swojej przeglądarki internetowej usunąć zapisane pliki cookie, również w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z poniższych linków mogą Państwo uzyskać informacje na temat tej możliwości w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

Apple Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Opera: https://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Jeżeli nie dokonano żadnych ograniczeń nastaw plików cookie, pliki cookie, które mają umożliwić i zapewnić wymagane funkcje techniczne, pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu zamknięcia przeglądarki internetowej, inne pliki cookie mogą dłużej pozostawać na Państwa urządzeniu końcowym.


Kodowanie SSL BĄDŹ TLS

Dla bezpieczeństwa i dla ochrony podczas przekazywania treści poufnych nasza strona internetowa używa kodowania TLS (dawniej SSL). Zamówienia lub zapytania kontaktowe, jakie przesyłają Państwo do nas, przekazywane są tym samym za pośrednictwem kodowania transportowego. Rozpoznają je Państwo, w zależności od typu przeglądarki internetowej, po symbolu kłódki i/lub protokole https w wierszu adresu.


Nawiązanie kontaktu


Formularz kontaktowy

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, zapisujemy podane przez Państwa dane (adres e-mail, w razie potrzeby nazwisko, adres i numer telefonu), aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli Państwa zapytanie kontaktowe ma związek z wykonaniem umowy lub realizacją działań przedumownych, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Występujące w związku z tym dane usuniemy, kiedy ich przechowywanie nie będzie już konieczne lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeżeli występuje ustawowy obowiązek przechowywania tych danych. Tę zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili. Odwołanie nie narusza zgodności z prawem procedur przetwarzania danych zrealizowanych do czasu odwołania.


Zapytanie pocztą elektroniczną, przez telefon, faks

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu przechowujemy podane przez Państwa dane osobowe (adres e-mail, w razie potrzeby nazwisko, adres i numer telefonu), aby opracować Państwa sprawę. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie ma związek z wykonaniem umowy lub jest konieczne w celu realizacji odpowiednich działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i/lub ze względu na uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes obejmuje w szczególności efektywne opracowanie Państwa sprawy.

Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie odwołają swojej zgody na przechowywanie lub nie wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu opracowania Państwa sprawy). Nie narusza to obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza ustawowych terminów przechowywania.


Zapytania za pośrednictwem czatu


Userlike

Do efektywnego opracowania Państwa zapytań używamy na naszej stronie internetowej czatu na żywo „Userlike”. Oferentem jest Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln. Userlike używa plików cookie, aby umożliwić Państwu osobistą rozmowę z nami w postaci czatu w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać z tej funkcji, użytkownicy nie muszą logować się swoim nazwiskiem, lecz mogą prowadzić anonimowy czat. Podczas korzystania z Userlike używamy tak zwanego trybu ochrony danych, tzn. Państwa adres IP zapisywany jest w plikach cookie w postaci zanonimizowanej i nie jest używany do osobistej identyfikacji.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się przy tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w ekonomicznej pracy, zoptymalizowanej zdolności komunikacji z użytkownikami oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Jeżeli w czasie anonimowego czatu przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe na swój temat, następuje to dobrowolnie. Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przebieg czatów na żywo przechowywany jest przez 90 dnie w celu zapewnienia jakości lub na wypadek pytań zwrotnych do zapytań (czaty na żywo). Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu danych. Zapisane czaty zostaną wówczas niezwłocznie przez nas usunięte.

Informacje na temat korzystania przez Państwa z czatów na żywo i związane z tym dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na serwerach Userlike w Niemczech.

Przetwarzanie danych pobranych przez Userlike odbywa się na nasze zlecenie i na bazie umowy o przetwarzaniu danych na zlecenie.

Więcej informacji zawiera oświadczenie firmy Userlike o ochronie danych: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.


Sklep internetowy

W celu nabycia naszych produktów oferujemy Państwu nasz sklep internetowy. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Informacje obowiązkowe, niezbędne do realizacji umów są specjalnie oznaczone, podanie pozostałych informacji jest dobrowolne. Do danych wymaganych do zawarcia, wykonania lub zakończenia umowy należą:

imię, nazwisko
adres faktury i dostawy
adres e-mail
dane dotyczące faktury i płatności

Jeżeli nie wykorzystujemy Państwa danych kontaktowych w celach reklamowych, przechowujemy dane pobrane w celu realizacji umowy do czasu upływu terminów wyznaczonych przepisami prawa. Terminy przechowywania wynikające z prawa handlowego i prawa podatkowego zobowiązują nas do przechowywania wymaganych informacji przez okres dziesięciu lat (od zawarcia umowy).

W ramach realizacji zamówienia w razie potrzeby przekazujemy Państwa wymagane dane (tytuł, imię i nazwisko, adres i adres e-mail) w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do następujących osób, które używają tych danych do wykonania i wysyłki zamówienia. W przypadku wymienionych osób trzecich chodzi o usługodawców logistycznych, serwis śledzenia przesyłki, realizację zwrotów, serwis obsługi reklamacji itd.


Konto klienta / Rejestracja

Można dobrowolnie utworzyć konto klienta, dzięki któremu będziemy mogli zapisać Państwa dane na potrzeby późniejszych dalszych zakupów. Podczas tworzenia konta podane przez Państwa dane są nieodwołalnie zapisywane. Jednocześnie zapisujemy następnie adres IP oraz datę i godzinę Państwa rejestracji. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych w przypadku występowania Państwa zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli rejestracja służy do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do realizacji działań przedumownych, wówczas dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Do utworzenia konta klienta, obok danych odpytywanych w przypadku zamówienia, muszą Państwo wprowadzić wybrane przez siebie hasło. Wraz z Państwa adresem e-mail służy ono do uzyskania dostępu do konta klienta. Swoje osobiste dane dostępowe proszę traktować poufnie, a zwłaszcza nie udostępniać ich nieuprawnionym osobom trzecim.

Państwa dane będą wykorzystywane tylko tak długo, jak jest to konieczne dla istniejącego kontaktu z klientem. Ponadto na swoim koncie klienta mogą Państwo w każdej chwili przejrzeć i zmienić swoje zapisane dane. W każdej chwili mają Państwo możliwość wypowiedzenia swojego konta użytkownika. W tym przypadku Państwa dane zostaną usunięte, chyba że jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania na podstawie wytycznych prawa handlowego i prawa podatkowego.


Systemy płatności / sprawdzenie wypłacalności / zapobieganie oszustwu

W naszym sklepie internetowym mogą Państwo wybrać spośród różnych rodzajów płatności. W tym celu pobieramy odpowiednie dane istotne dla płatności, abyśmy mogli zrealizować zamówienie oraz płatność. Ponadto z konieczności technicznej oraz w celu zabezpieczenia prawnego przetwarzamy Państwa adres IP.

Określone dane osobowe (informacje obowiązkowe), bez których nie możemy wykonać umowy, przekazywane są w celu realizacji płatności w zależności od wybranego rodzaju płatności do naszego usługodawcy płatniczego.

Zastosowany przez nas system płatności używa kodowania TLS do zabezpieczonego przesyłania Państwa danych.


Płatność kartą kredytową

W przypadku płatności kartą kredytową niezbędne do tego Państwa dane, jak nazwisko, adres oraz dane zakupu, przekazywane są dalej do odpowiedniego wydawcy karty kredytowej.

Jak to jest typowe w przypadku płatności kartą kredytową, dane dotyczące karty kredytowej są sprawdzane oraz przeprowadzana jest autoryzacja przez Mollie.com.


Zapłata z góry

W przypadku zapłaty z góry najpierw otrzymują Państwo fakturę. Z chwilą przelania przez Państwa zapłaty na podane konto bankowe i zaksięgowania na nim kwoty faktury niezwłocznie dostarczymy zamówione artykuły.


Paypal

PayPal jest przedsiębiorstwem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Jeżeli w czasie procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym wybiorą Państwo „PayPal” jako możliwość płatności, Państwa dane zostaną w sposób zautomatyzowany przekazane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych wymagane do realizacji płatności. W przypadku danych osobowych przekazanych do PayPal chodzi z reguły o: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, które potrzebne są do realizacji płatności. Do realizacji umowy sprzedaży niezbędne są również takie dane osobowe, które są powiązane z danym zamówieniem.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych PayPal można wywołać na stronie internetowej https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


Przelew natychmiastowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. zapłatę przy użyciu „przelewu natychmiastowego”. Operatorem tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Za pomocą procedury „Przelew natychmiastowy” w czasie rzeczywistym otrzymujemy od Sofort GmbH potwierdzenie zapłaty i możemy niezwłocznie rozpocząć realizację naszych zobowiązań.

Jeżeli zdecydowali się Państwo na rodzaj płatności „Przelew natychmiastowy”, przekazują Państwo kod PIN i ważny numer TAN do firmy Sofort GmbH, przy użyciu których może ona zalogować się na Państwa konto bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu Sofort GmbH automatycznie sprawdza stan Państwa konta i wykonuje przelew do nas z użyciem przekazanego przez Państwa numeru TAN. Następnie usługodawca niezwłocznie przekazuje nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu w zautomatyzowany sposób sprawdzane są ponadto Państwa obroty, ramy kredytowe kredytu w rachunku bieżącym i występowanie innych kont oraz ich stany.

Obok kodu PIN i numeru TAN do firmy Sofort GmbH przekazywane są również wprowadzone przez Państwa dane dotyczące płatności oraz dane dotyczące Pana/Pani osoby. W przypadku danych dotyczących Pana/Pani osoby chodzi o: imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP i ewentualnie dalsze dane wymagane do realizacji płatności. Przekazanie tych danych jest konieczne, abyz całkowitą pewnością stwierdzić Pana/Pani tożsamość i zapobiec próbom oszustwa.

Państwa dane przekazywane są do firmy Sofort GmbH na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy). Mają Państwo możliwość odwołania w każdej chwili na przyszłość swojej zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na skuteczność procesów przetwarzania danych które wystąpiły w przeszłości.

Szczegóły dotyczące ochrony danych w przypadku płatności przy użyciu przelewu natychmiastowego znajdą Państwo na następującej stronie internetowej: https://www.sofort.de/datenschutz.html. .


Sprawdzenie wypłacalności

Jeżeli w ramach naszej oferty towarów i usług realizujemy wobec Państwa świadczenia wstępne (np. otwieramy zasadniczą możliwość zapłaty na podstawie faktury), w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zastrzegamy sobie prawo do pobrania w razie potrzeby informacji na temat wypłacalności na bazie metod matematyczno-statystycznych z następującej firmy:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin,

www.creditsafe.com

W tym celu przekazujemy dane osobowe potrzebne do sprawdzenia wypłacalności i używamy uzyskane informacje dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa nieuiszczenia zapłaty. Informacja dotycząca wypłacalności może zawierać wartości przypuszczalne (tzw. wartości score), które obliczane są na bazie metod matematyczno-statystycznych. Przy użyciu licznych cech, jak na przykład dochód, dane adresowe, zawód, stan cywilny i dotychczasowe zachowanie w odniesieniu do płatności, wyciąga się przy tym wnioski dotyczące przyszłego ryzyka nieuiszczenia zapłaty przez klienta. Wynik wyrażany jest w postaci wartości liczbowej (tzw. wartości score). Uzyskane w ten sposób informacje są podstawą naszej decyzji dotyczącej nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku umownego. Jednak możliwość wyboru jednego z oferowanych rodzajów płatności nie zależy od tego rodzaju informacji.


Przetwarzanie danych w celach reklamowych


Reklama bezpośrednia

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są, aby uprawiać reklamę bezpośrednią, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość protestu przeciwko przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych w celu uprawiania tego rodzaju reklamy. Dotyczy to również profilowania, jeżeli jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli sprzeciwią się Państwo, Państwa dane osobowe nie będą już następnie używane do celów reklamy bezpośredniej.


Produkty polecane za pośrednictwem poczty elektronicznej

Wyrażając swoją zgodę, mogą Państwo zaprenumerować nasz biuletyn informacyjny, w którym informujemy o aktualnych, interesujących ofertach. Regularnie informujemy o ofertach produktowych z naszego asortymentu, imprezach / targach, specjalnych akcjach sprzedażowych, zamieszczamy rady dotyczące naszych obszarów produktowych i oferty naszych kooperantów.

Do zgłoszenia do naszego newslettera używamy tzw. metody Double Opt-In (DOI). Oznacza to, że po Państwa zgłoszeniu wysyłamy e-mail na podany adres poczty elektronicznej i prosimy w nim o potwierdzenie, że życzą Państwo sobie wysyłania newslettera. Jeżeli nie potwierdzą Państwo swojego zgłoszenia w ciągu 24 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i po upływie jednego miesiąca automatycznie usunięte. Ponadto zapisujemy każdorazowo używane przez Państwa adresy IP oraz momenty zgłoszenia i potwierdzenia. Celem tej metody jest potwierdzenie Państwa zgłoszenia i umożliwienie wyjaśnienia ewentualnego potencjalnego nadużycia Państwa danych osobowych.

Informacją obowiązkową do przesłania newslettera jest wyłącznie Państwa adres e-mail. Podanie dalszych, odrębnie zaznaczonych danych jest dobrowolne i jest używane, aby umożliwić zwrócenie się osobiście do Państwa. Po potwierdzeniu zapisujemy Państwa adres e-mail w celu doręczenia newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).


Biuletyn informacyjny (newsletter)

Wyrażając swoją zgodę, mogą Państwo zaprenumerować nasz biuletyn informacyjny, w którym informujemy o aktualnych, interesujących ofertach. Regularnie informujemy o ofertach produktowych z naszego asortymentu, imprezach / targach, specjalnych akcjach sprzedażowych, zamieszczamy rady dotyczące naszych obszarów produktowych i oferty naszych kooperantów.

Do zgłoszenia do naszego newslettera używamy tzw. metody Double Opt-In (DOI). Oznacza to, że po Państwa zgłoszeniu wysyłamy e-mail na podany adres poczty elektronicznej i prosimy w nim o potwierdzenie, że życzą Państwo sobie wysyłania newslettera. Jeżeli nie potwierdzą Państwo swojego zgłoszenia w ciągu 24 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i po upływie jednego miesiąca automatycznie usunięte. Ponadto zapisujemy każdorazowo używane przez Państwa adresy IP oraz momenty zgłoszenia i potwierdzenia. Celem tej metody jest potwierdzenie Państwa zgłoszenia i umożliwienie wyjaśnienia ewentualnego potencjalnego nadużycia Państwa danych osobowych.

Informacją obowiązkową do przesłania newslettera jest wyłącznie Państwa adres e-mail. Podanie dalszych, odrębnie zaznaczonych danych jest dobrowolne i jest używane, aby umożliwić zwrócenie się osobiście do Państwa. Po potwierdzeniu zapisujemy Państwa adres e-mail w celu doręczenia newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Swoją zgodę na przesyłanie newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać i zrezygnować z prenumeraty. Oświadczenie o odwołaniu możliwe jest również przez kliknięcie udostępnionego w każdym newsletterze linku (unsubscribe) lub telefonicznie pod numerem 0561-95885-9.

Współpracujemy z następującymi oferentami marketingu mailowego:

CleverReach GmbH & Co. KG, //CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Niemcy

Informacje dotyczące polityki prywatności: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/


Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych na zlecenie

Zawarliśmy z firmą CleverReach umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie. W umowie tej firma CleverReach zobowiązana jest do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że przy wysyłaniu newslettera analizujemy Państwa zachowanie jako użytkownika. Na potrzeby tej analizy wysłane maile zawierają tak zwane Web Beacons (internetowe znaki nawigacyjne) bądź piksele śledzące, jednopikselowe pliki obrazu, które zapisane są na naszej stronie internetowej. Do analiz łączymy dane i internetowe znaki nawigacyjne z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Identyfikator ten otrzymują również linki zawarte w newsletterze.

Dane gromadzone są wyłącznie w postaci spseudonimizowanej, identyfikatory nie są więc łączone z Państwa danymi osobowymi, wykluczona jest możliwość bezpośredniej identyfikacji osoby.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się temu śledzeniu, klikając specjalny link (unsubscribe), który udostępniony jest w każdym mailu. Informacje przechowywane są tak długo, jak długo są Państwo abonentami newslettera. Po wyrejestrowaniu przechowujemy dane czysto statystycznie i anonimowo.

Śledzenie takie jest ponadto niemożliwe, jeśli w swoim programie pocztowym standardowo zdezaktywowali Państwo wyświetlanie obrazów. W takim przypadku wyświetlany jest Państwu niekompletny newsletter i niemożliwe może być korzystanie z niektórych funkcji. Jeżeli wyświetlenie obrazów udostępnione zostanie ręcznie, realizowane będzie wyżej wymienione śledzenie.


Narzędzia analityczne


Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Informacje tworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP (AnonymizeIP) na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach konwencji o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej w celu tworzenia na rzecz administratora strony internetowej raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Ta strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem „Anonymize IP”. Dzięki temu adresy IP przetwarzane są dalej w postaci skróconej, co pozwala niemal wykluczyć bezpośrednie powiązanie z osobą. Jeżeli dojdzie do powiązania pobranych od Państwa danych z osobą, zostaną one natychmiast usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować korzystanie z naszej strony internetowej i regularnie ją udoskonalać. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i sprawiać, aby była bardziej interesująca dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi nasz uzasadniony interes w doskonaleniu produktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto używamy Google Analytics do obejmującej różne urządzenia analizy przepływu osób odwiedzających, która przeprowadzana jest przy użyciu identyfikatora użytkownika. Na swoim koncie klienta w punkcie „Moje dane”, „Dane osobiste” mogą Państwo zdezaktywować obejmującej różne urządzenia analizę ich wykorzystywania.

Przez odpowiednie nastawienie przeglądarki można zapobiec zapisywaniu plików cookie, zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie możliwe wykorzystywanie wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestracji przez Google danych tworzonych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informacje oferentów zewnętrznych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd dotyczący ochrony danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de oraz oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. .


Narzędzia marketingowe


Google Ads

Na tej stronie internetowej używa się „Google Ads” (dawniej Google AdWords), usługi Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (w dalszej części określanej mianem „Google”). Google Ads daje możliwość zwrócenia uwagi na atrakcyjne oferty odwiedzonych już stron internetowych za pomocą materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. W ten sposób ustala się, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Te materiały reklamowe dostarczane są przez Google za pośrednictwem tak zwanych serwerów „AdServer”. W tym celu stosowane są tak zwane pliki cookie AdServer-a, dzięki którym możliwy jest pomiar określonych parametrów do pomiaru efektywności, jak wyświetlanie ogłoszeń lub kliknięcia użytkownika. Jeżeli trafią Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem ogłoszenia Google, Google Ads zapisze plik cookie na Państwa urządzeniu końcowym. Te pliki cookie z reguły tracą ważność po 30 dniach. Pliki cookie nie służą do osobistej identyfikacji. Przy użyciu tego pliku cookie z reguły jako wartości analityczne zapisywane są następujące informacje: unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń reklamy (ad impression) na umiejscowienie (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (impression) (istotne dla konwersji po wyświetleniu reklamy (Post-View-Conversion)), informacje dotyczące wykluczenia Opt-Out (oznaczenie, że użytkownik nie chce, aby zwracano się do niego). Te pliki cookie umożliwiają Google ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone treści lub strony klienta Google Ads i nie upłynął jeszcze okres ważności pliku cookie zapisanego na jego komputerze, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął ogłoszenie i został przekierowany do tej strony. Do każdego klienta Google Ads przyporządkowany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą więc być śledzone przez klientów Google Ads za pośrednictwem strony internetowej. My sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy w wymienionych działaniach reklamowych żadnych danych osobowych. Otrzymujemy od Google jedynie zanonimizowane analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz możemy rozpoznać efektywność zastosowanych działań reklamowych. Nie otrzymujemy szczegółowych danych wynikających z zastosowania materiałów reklamowych. Na podstawie tych informacji nie możemy w szczególności zidentyfikować użytkowników. W oparciu o zastosowane narzędzia marketingowe Państwa przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze zastosowanie danych, jakie pobierane są przez Google w wyniku zastosowania Google Ads. Zgodnie z naszym stanem wiedzy Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli nasze ogłoszenie. Jeżeli dysponują Państwo kontem użytkownika w Google i są zarejestrowani, Google może przyporządkować wizytę do Państwa konta użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że Google ustali Państwa adres IP, zapisze go i przetworzy w innych celach.

Używamy Google Ads w celach marketingowych i w celu optymalizacji, w szczególności aby móc zaprezentować Państwu istotne i interesujące ogłoszenia reklamowe, ulepszyć analizy wydajności kampanii i uzyskać uczciwe obliczenie kosztów reklamy. Tu również mamy nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu wyżej wymienionych danych przez oferenta zewnętrznego. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Funkcję plików cookie mogą Państwo uniemożliwić, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując zapisywanie nowych plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszego strony internetowej w pełnym zakresie może być niemożliwe. Zapisywaniu plików cookie można zapobiec również w ten sposób, że przeglądarka internetowa zostanie za pośrednictwem https://www.google.de/settings/ads nastawiona tak, że pliki cookie z domeny www.googleadservices.com będą blokowane. Zwracamy uwagę na to, że ta nastawa zostanie usunięta, jeżeli usunięte zostaną pliki cookie. Ponadto mogą Państwo zdezaktywować ogłoszenia odnoszące się do zainteresowań, korzystając z linku https://optout.aboutads.info. Zwracamy uwagę na to, że również ta nastawa zostanie usunięta, jeżeli usunięte zostaną pliki cookie.

Informacje oferentów zewnętrznych: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości nastaw i możliwości sprzeciwu oraz ochrony danych mogą Państwo uzyskać na następujących stronach internetowych Google:

Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Statystyki strony internetowej Google: https://services.google.com/sitestats/de.html


Wbudowane treści osób trzecich


Google Maps

Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy bezpośrednio na stronie internetowej wyświetlać Państwu interaktywne mapy i umożliwić Państwu komfortowe korzystanie z funkcji mapy.

W wyniku odwiedzin na stronie internetowej Google uzyskuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Do operatora usługi przekazywane są przy tym metadane, które mogą być ewentualnie powiązane z osobą. Ponadto Google uzyskuje Państwa adres IP. Następuje to niezależnie od tego, czy serwis Google udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani w serwisie Google, Państwa dane przyporządkowywane są bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do swojego profilu w Google, proszę wylogować się przed aktywacją funkcji. Informacje zarejestrowane przez Google przekazywane są również do serwera Google (Google Inc.) w USA. Google zapisuje Pastwa dane w postaci profili użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowania do potrzeb własnej strony internetowej. Tego rodzaju analiza odbywa się w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu realizacji dostosowanej do potrzeb reklamy oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu jego wyegzekwowania powinni Państwo zwrócić się do Google.

Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest prezentacja naszych ofert online i łatwość wyszukiwania miejscowości podanych przez nas na stronie internetowej.

Informacje oferentów zewnętrznych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez firmę oferującą wtyczkę znajdą Państwo w oświadczeniach oferenta o ochronie danych. Znajdą tam Państwo również inne informacje dotyczące przysługujących Państwu praw i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


YouTube

Do naszej oferty internetowej dołączyliśmy filmy wideo na portalu YouTube, które zostały zapisane na stronie internetowej https://www.youtube.com/ i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one włączone są w trybie „rozszerzonej ochrony danych”, co oznacza, że jeśli nie odtwarzają Państwo tych filmów wideo, do serwisu YouTube nie są przekazywane żadne dane Państwa jako użytkowników. Dopiero, kiedy odtwarzają Państwo te filmy wideo, zgodnie z informacją YouTube następuje przekazanie danych. Na to przekazywanie danych nie mamy żadnego wpływu.

W wyniku odwiedzin na stronie internetowej serwis YouTube uzyskuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto do operatora usługi przekazywane są metadane, które mogą być ewentualnie powiązane z osobą. Następuje to niezależnie od tego, czy serwis YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje konto użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani w serwisie Google, Państwa dane przyporządkowywane są bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do swojego profilu w serwisie YouTube, proszę wylogować się przed aktywacją funkcji. YouTube zapisuje Pastwa dane w postaci profili użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowania do potrzeb własnej strony internetowej. Tego rodzaju analiza odbywa się w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu realizacji dostosowanej do potrzeb reklamy oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu jego wyegzekwowania muszą Państwo zwrócić się do YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie zachęcającego przedstawienia naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje oferentów zewnętrznych: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.

Więcej informacji na temat ochrony danych mogą Państwo pobrać z następującej strony internetowej Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google Fonts

Na naszej stronie internetowej używamy „Google Fonts”, usługi Google Ireland Limited, (w dalszej części określanej mianem „Google”). Usługa ta daje nam możliwość używania czcionek zewnętrznych, tzw. Google Fonts. W tym celu przy wywołaniu naszej strony internetowej Państwa przeglądarka internetowa pobiera potrzebne czcionki Google Font do pamięci podręcznej przeglądarki. Jest to konieczne, aby przeglądarka internetowa mogła wyświetlać ulepszony optycznie obraz naszych tekstów. Gdyby Państwa przeglądarka internetowa nie obsługiwała tej funkcji, do wyświetlania używana będzie standardowa czcionka Państwa komputera. Włączenie tych czcionek internetowych następuje przez wywołanie serwera, z reguły serwera Google w USA. W ten sposób do serwera przekazywana jest informacja, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Google zapisuje również adres IP przeglądarki internetowej Państwa urządzenia końcowego. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, jakie pobierane i przetwarzane są przez Google w wyniku zastosowania Google Web Fonts.

Używamy Google Web Fonts w celu optymalizacji, w szczególności aby ulepszyć Państwu korzystanie z naszej strony internetowej i uczynić jej konfigurację bardziej przyjazną dla użytkownika. Tu również mamy nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu wyżej wymienionych danych przez oferenta zewnętrznego. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Informacje oferentów zewnętrznych: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

Więcej informacji na temat ochrony danych mogą Państwo zaczerpnąć z oświadczenia Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Szczegółowe informacje dotyczące Google Web Fonts znajdą Państwo na stronie internetowej https://fonts.google.com/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1/ oraz https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about.


Google ReCAPTCHA

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi reCAPTCHA firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, w celu ustalenia, czy określone wpisy zostały dokonane przez ludzi czy komputery (tzw. boty). W tym celu analizowane są działania użytkowników strony internetowej (np. ruchy myszką lub zapytania). Google rozpoznaje rodzaj danych wejściowych na podstawie adresu IP używanego urządzenia końcowego, odwiedzanej strony internetowej z funkcją CAPTCHA, daty i czasu trwania wizyty oraz danych używanej przeglądarki i systemu operacyjnego. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużyciami, automatycznym szpiegowaniem i spamem. Korzystanie z Google reCAPTCHA może również powodować przekazywanie danych osobowych na serwery Google LLC. w USA. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com / intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/ wprowadzenie /android.html


Media społecznościowe


Informacje dotyczące mediów społecznościowych

Prowadzimy ogólnodostępne profile w sieciach społecznościowych, aby zwracać uwagę na nasze usługi i produkty. Tam chcielibyśmy nawiązać kontakt z Państwem jako gośćmi i użytkownikami tych stron oraz naszej strony internetowej.

Dane użytkownika mogą być przy tym przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. W wyniku tego mogą ewentualnie wystąpić zagrożenia dla Państwa jako użytkownika, dochodzenie praw może być utrudnione. Przy wyborze używanych przez nas platform mediów społecznościowych zwracamy uwagę na to, aby operatorzy zobowiązali się do zachowania standardów ochrony danych obowiązujących w UE.

Kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych prezentacji w mediach społecznościowych (np. Facebook), to my, Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, jesteśmy administratorem danych w rozumieniu RODO oraz innych postanowień prawodawstwa dotyczącego ochrony danych wspólnie z operatorem danej platformy mediów społecznościowych.


Przetwarzanie danych na platformach mediów społecznościowych

Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez operatora danej platformy. Na przykład sieci społecznościowe, jak Facebook, wykorzystują Państwa dane do celów związanych z badaniem rynku i reklamą. M.in. możliwe jest analizowanie zachowania użytkownika i tworzenie profilu użytkowania na podstawie wynikających z tego zainteresowań użytkownika. Do przechowywania i dalszego przetwarzania tych informacji operatorzy mediów społecznościowych używają plików cookie. Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na różnych urządzeniach końcowych użytkownika. Jeżeli posiadają Państwo profil na danej platformie mediów społecznościowych i są na niej zalogowani, zapis i analiza odbywają się nawet w zakresie obejmującym kilka urządzeń. W ten sposób można w obrębie danej obecności w mediach społecznościowych i poza nią wyświetlać Państwu reklamę odnoszącą się do zainteresowań. Przetwarzanie danych może dotyczyć również osób, które nie są zarejestrowane jako użytkownicy danej platformy mediów społecznościowych.

Za pośrednictwem platform mediów społecznościowych możemy wywoływać dane statystyczne różnych kategorii. Statystyki te są tworzone i udostępniane przez operatorów mediów społecznościowych. Jako operatorzy strony fanowskiej nie mamy żadnego wpływu na ich tworzenie i prezentację. Korzystamy z tych danych dostępnych w formie połączonej (ogólna liczba wywołań strony, informacje „Lubię to”, aktywności na stronie, interakcje z postami, zasięg, obejrzenia materiałów wideo, zasięg postów, komentarze, treści udostępnione, odpowiedzi, udział kobiet i mężczyzn, pochodzenie w odniesieniu do wsi i miasta, język, wywołania i kliknięcia w sklepie, kliknięcia planowania tras, kliknięcia numerów telefonów), aby uczynić nasze posty i aktywności na naszej stronie fanowskiej bardziej atrakcyjnymi dla użytkowników. W wyniku stałego rozwoju platform mediów społecznościowych zmienia się dostępność i przygotowanie danych, w sprawie dalszych szczegółów odsyłamy więc do oświadczeń platform o ochronie danych.


Podstawa prawna

Prowadzenie tych stron fanowskich, z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych użytkowników, realizowane jest na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zapewnieniu naszym użytkownikom i odwiedzającym możliwości aktualnej i wspomagającej informacji i interakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W pewnych okolicznościach udzielili Państwo operatorowi platformy również swojej zgody na przetwarzanie danych, wówczas podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W sprawie szczegółowego przedstawienia danego przetwarzania danych oraz możliwości sprzeciwu (Opt-Out) odsyłamy do oświadczeń o ochronie danych i informacji odpowiedniego operatora platformy.


Czas trwania zapisu

Dane zarejestrowane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem prezentacji w mediach społecznościowych usuwane są z naszych systemów, kiedy nie występuje już cel ich przechowywania, zażądają Państwo ich usunięcia lub odwołają Państwo swoją zgodę na ich przechowywanie. Zapisane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Państwa. Nie narusza to obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza terminów przechowywania.

Dane zarejestrowane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem prezentacji w mediach społecznościowych usuwane są z naszych systemów, kiedy nie występuje już cel ich przechowywania, zażądają Państwo ich usunięcia lub odwołają Państwo swoją zgodę na ich przechowywanie. Zapisane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Państwa. Nie narusza to obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza terminów przechowywania.


Dochodzenie praw

Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (do informacji, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i złożenia zażalenia) zarówno w stosunku do nas, jak i operatora danego portalu (np. Facebook-a).

Mimo wspólnej odpowiedzialności zwracamy uwagę na to, że nie mamy pełnego dostępu do Państwa danych osobowych. Z tego powodu w przypadku zapytań o udzielenie informacji oraz w przypadku dochodzenia praw osoby, której to dotyczy, powinni Państwo zwracać się bezpośrednio do operatorów platform mediów społecznościowych. Ponieważ tylko operatorzy mają odpowiedni dostęp do danych użytkownika i mogą bezpośrednio podejmować działania i udzielać informacji. Gdyby potrzebowali Państwo przy tym pomocy, proszę zwrócić się do nas: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Str.1, 34123 Kassel, e-mail: info@landefeld.com.


Nasze sieci społecznościowe


Facebook:

Oferent: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Umowa o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych na stronach Facebook-a: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendu

Oświadczenie o ochronie danych: https://www.facebook.com/about/privacy

Możliwość sprzeciwu (Opt-Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads


Instagram:

Oferent: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; Oświadczenie o ochronie danych: http://instagram.com/about/legal/privacy

Możliwość sprzeciwu (Opt-Out): http://instagram.com/about/legal/privacy


Xing:

Oferent: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy

Oświadczenie o ochronie danych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Możliwość sprzeciwu (Opt-Out): https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


YouTube:

Oferent: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy

Możliwość sprzeciwu (Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated


Ochrona danych w przypadku aplikacji

Dajemy Państwu możliwość udziału w procesie rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. W dalszej części informujemy Państwa o zakresie, celu i wykorzystaniu Państwa danych osobowych zgromadzonych w ramach procesu rekrutacji.


Zakres i cel gromadzenia danych

Abyśmy mogli uwzględnić Pana/Panią w procesie rekrutacji, konieczne są typowe dla obrotu i wyraziste dokumenty aplikacyjne, za pomocą których poinformuje nas Pan(i) o swoim profilu osobowościowym i swoich kwalifikacjach.

Dane osobowe podane przez Państwa i przekazane do nas w ramach aplikacji obejmują z reguły:

pismo przewodnie, życiorys z typowymi informacjami dotyczącymi osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie) oraz potwierdzenia i świadectwa.

Zasadniczo posługujemy się Państwa dokumentami aplikacyjnymi tylko w celu podjęcia decyzji dotyczącej obsadzenia danego stanowiska, o które Pan(i) wyraźnie się ubiega. Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku zatrudnienia z nami. Podstawę prawną stanowi przy tym art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 88 RODO w powiązaniu z § 26 ust. 1 zdanie 1 (nowej) federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), o ile chodzi o informacje, które otrzymujemy od Państwa w ramach procesu rekrutacji (nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, informacje dotyczące Państwa kwalifikacji zawodowych i wykształcenia lub informacje dotyczące dalszego kształcenia zawodowego). Jeżeli dobrowolnie udostępnią nam Państwo dalsze informacje, przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przebiegu procesu rekrutacji w tym celu informacyjnym pobierane mogą być od Państwa osobiście i ze źródeł powszechnie dostępnych dalsze dane osobowe. Państwa dane osobowe przekazywane są w obrębie naszego przedsiębiorstwa wyłącznie osobom, które uczestniczą w opracowaniu Państwa aplikacji.

Jeżeli w celu obrony przed roszczeniami prawnymi, jakich dochodzą Państwo w stosunku do nas, przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe z procesu rekrutacji, powołujemy się przy tym na art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako na podstawę prawną. Uzasadniony interes to na przykład obowiązek udowodnienia w procesie zgodnie z ustawą o równouprawnieniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)).


Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazywane są osobom trzecim wyłącznie w celach wymienionych poniżej. Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy w ramach procesu rekrutacji, przekazujemy dalej osobom trzecim tylko wówczas, gdy:

Ponadto na podstawie art. 28 RODO Państwa dane przekazywane są usługodawcom technicznym, którzy wykorzystują Państwa dane wyłącznie na nasze zlecenie i w żadnym wypadku do własnych celów biznesowych.

Przekazywanie Państwa danych do krajów trzecich poza obszarem UE bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie jest przewidziane.


Okres przechowywania danych

Jeżeli nie możemy przedstawić Państwu żadnej oferty pracy, odrzucą Państwo ofertę pracy, wycofają swoją aplikację, odwołają swoją zgodę na przetwarzanie danych lub wezwą nas Państwo do usunięcia danych, przekazane przez Państwa dane wraz z ewentualnymi pozostałymi fizycznymi dokumentami rekrutacji przechowywane będą przez maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji (termin przechowywania), aby umożliwić prześledzenie szczegółów procesu rekrutacji w przypadku niezgodności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo możliwość wyrażenia zgodny na wykorzystanie Państwa dokumentów aplikacyjnych również do obsadzenia innych stanowisk. Wystarczy do tego zwykła wskazówka w liście motywacyjnym. W przypadku wybrania tej opcji włączymy Pana/Panią do naszej bazy talentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pana/Pani aplikacja będzie wówczas przechowywana u nas do odwołania przez maksymalnie 12 miesięcy. W każdej chwili może Pan(i) odwołać swoją zgodę na przyszłość. Uzasadnione odwołanie nie ma wpływu na zrealizowane już procedury przetwarzania danych.

Gdyby proces rekrutacji doprowadził do zatrudnienia, Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, § 26 ust. 1 nowej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) dołączone do akt personalnych w celu nawiązania stosunku zatrudnienia oraz opisanego profilu osobowości i wymienionych przez Pana/Panią kwalifikacji, które były podstawą zatrudnienia.


Udostępnienie danych

Przepisy prawa nie wymagają udostępnienia Państwa danych osobowych w fazie nawiązywania stosunku zatrudnienia. Udostępnienie danych osobowych jest jednak wymagane do zawarcia z nami umowy o stosunku zatrudnienia. Oznacza to, że jeżeli podczas rekrutacji nie udostępni nam Pan(i) swoich danych osobowych, nie będziemy mogli nawiązać i nie nawiążemy z Panem/Panią stosunku zatrudnienia.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Decyzja zautomatyzowana nie jest podejmowana w przypadku indywidualnym w rozumieniu art. 22 RODO. Oznacza to, że oceniamy Pana/Pani aplikację osobiście i decyzja dotycząca aplikacji nie polega wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.


Stacjonarne pomieszczenia biurowe


Kamery bezpieczeństwa

W celu wykrycia czynów karalnych i ochrony własności i ochrony przed wandalizmem oraz w celu prewencyjnego zabezpieczenia przed nimi w naszych oddziałach stosujemy monitoring wideo. Dźwięk nie jest rejestrowany. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na zastosowanie monitoringu wideo w oddziałach wskazuje dobrze widoczny piktogram. Powstały materiał zdjęciowy z kamer bezpieczeństwa usuwamy zasadniczo po 72 godzinach od zarejestrowania. W razie czynu karalnego zastrzegamy sobie prawo do przechowywania materiału zdjęciowego do czasu wygaśnięcia celu jego zarejestrowania. Materiały zdjęciowe nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem organów dochodzeniowych, które w przypadku wystąpienia czynu karalnego żądają zdjęć. W celu instalacji i konserwacji dostęp do zapisanych danych mają ewentualnie upoważnione przez nas firmy konserwujące.


Realizacja płatności bezgotówkowych

W przypadku zapłaty kartą EC, kartą kredytową lub skorzystania z bezdotykowej metody płatności (NFC) jako handlowiec pobieramy dane osobowe przy użyciu terminala płatniczego. Te pobrane dane przekazujemy następnie do operatora sieci. Operator sieci i odpowiedni usługodawca płatniczy do przyjęcia i rozliczenia procedur płatniczych (agent rozliczeniowy) przetwarzają dane dalej, w szczególności w celu realizacji płatności, w celu zapobieżenia nadużyciu karty, w celu ograniczenia ryzyka nieuiszczenia zapłaty i w celach określonych przepisami prawa, jak np. w celu zwalczania prania pieniędzy i w celu ścigania. W tych celach Państwa dane przekazywane są również do dalszych administratorów, jak np. Państwa bank wydający kartę.


Administrator

Jako sprzedawca i operator sieci bądź agent rozliczeniowy jesteśmy każdorazowo administratorem własnym dla przetwarzania danych.

Jako odbiorca płatności jesteśmy odpowiedzialni za pracę terminala płatniczego przy kasie i w razie potrzeby za naszą wewnętrzną sieć do zabezpieczonego przekazywania do operatora sieci przez Internet lub połączenie telefoniczne. Operator sieci i agent rozliczeniowy odpowiedzialni są za dalsze przetwarzanie danych, w szczególności w celu przeprowadzenia i rozliczenia procedur płatniczych.

W przypadku korzystania z elektronicznej metody płatności dane przekazywane są do PaySquare SE, Hahnstraße 25, 60528 Frankfurt am Main, e-mail: info@de.paysquare.eu

jako tak zwanego operatora sieci.

Informacje dotyczące przetwarzania danych przez PaySquare SE zawarte są w przepisach dotyczących ochrony danych na stronie internetowej https://epayment.de.worldline.com/de/home/privacy.html


Rodzaj i zakres

Przetwarzamy dane Państwa karty (numer IBAN bądź numer konta i kod banku (BIC), datę ważności karty i numer karty) i inne dane płatności (kwota, data, godzina, identyfikator terminala, miejscowość, przedsiębiorstwo i oddział, w którym dokonują Państwo płatności, Pana/Pani podpis).

Jeżeli dyspozycja obciążeniowa nie zostanie zrealizowana (np. w przypadku odwołania) pobieramy dane do obciążenia zwrotnego oraz dane powiązane z nieuregulowaną wierzytelnością (imię i nazwisko, adres, dokument zakupu, powstałe opłaty bankowe, opłaty z tytułu upomnień i podstawa obciążenia zwrotnego).

Większość wyżej wymienionych danych zapisanych jest na Państwa karcie. Dane te otrzymujemy podczas odczytu karty na terminalu płatniczym. Kod PIN lub podpis otrzymujemy od Państwa. W przypadku obciążenia zwrotnego dane otrzymujemy w razie potrzeby od Państwa instytucji kredytowej bądź banku.


Cel / podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane w szczególności w celu wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych (podstawa prawna art. 6 lit. c RODO) i w celu wyjaśnienia oszustwa i innych czynów karalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i naszym uzasadnionym interesem jest ochrona naszego majątku i zapobieganie nieuiszczeniu zapłaty.

PaySquare SE przetwarza dane w szczególności w celu realizacji płatności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu zapobieżenia nadużyciu karty, w celu ograniczenia ryzyka nieuiszczenia zapłaty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizacji uzasadnionego interesu ochrony majątku) i w celach określonych przez prawo, jak np. w celu zwalczania prania pieniędzy i w celu ścigania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Bliższe informacje na ten temat otrzymają Państwo u usługodawcy obrotu płatniczego lub w swoim banku.


Przekazanie osobom trzecim

W celu realizacji płatności przekazujemy Państwa wyżej wymienione dane do PaySquare SE. PaySquare SE z kolei przekazuje te dane do Państwa banku uczestniczącego bądź wydawcy karty kredytowej. O ile jest to konieczne dla realizacji płatności, w ramach tej realizacji płatności możliwe jest przekazanie Państwa danych do innych uczestniczących usługodawców.


Przekazanie do państw trzecich

Państwa danych dotyczących płatności nie przekazujemy do krajów trzecich lub do organizacji spoza UE. Takie przekazanie może nastąpić tylko wówczas, gdy płacą Państwo kartą kredytową, a wydawca karty kredytowej ma swoją siedzibę poza terytorium UE.


Udostępnienie danych

Państwa dane udostępniane są na bazie dobrowolnej. Nie są Państwo ani ustawowo, ani umownie zobowiązani do udostępnienia nam swoich danych. Zapłata kartą bez podania danych jest jednak niemożliwa.


Stosunki handlowe

Poniższe informacje prezentują Państwu, w jaki sposób obchodzimy się z danymi, kiedy nawiązują Państwo z nami kontakt, prowadzą negocjacje umowy i/lub zawierają uzgodnienia umowne.


Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy. Przetwarzanie Państwa danych wymagane jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO do nawiązania i wykonania umów.

Ponadto przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO może być wymagane do ochrony naszych uzasadnionych interesów. Nasze uzasadnione interesy obejmują zapobieganie niekorzystnym skutkom gospodarczym przez sprawdzanie wypłacalności, zaproszenie na imprezy, dochodzenie roszczeń prawnych i zapobieganie niekorzystnym skutkom prawnym (np. w przypadku upadłości), obrona przed zagrożeniami i roszczeniami z tytułu odpowiedzialności oraz unikanie ryzyk prawnych, maile, zapobieganie czynom karalnym.


Kategoria danych i pochodzenie danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

Dane stałe i dane kontaktowe: tytuł, nazwisko (imię i nazwisko), dział i stanowisko w przedsiębiorstwie, adres, e-mail, telefon, faks, data urodzenia, historia zakupów, dane umowne, dane rozliczeniowe.

Dane z wymienionych kategorii danych zostały nam przekazane bezpośrednio przez naszych klientów i interesantów.


Odbiorca

Państwa danych osobowych nie przekazujemy dalej osobom trzecim. Wyjątkiem są nasi partnerzy usługowi, jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy, jak doręczyciele paczek i listów, banki do realizacji dyspozycji obciążeniowych, organy skarbowe, ewentualnie dalsze wyliczenie, jak biura informacji itd.


Czas trwania przechowywania

Zapisane dane dotyczące Pana/Pani osoby zostaną usunięte po wykonaniu umowy, o ile nie sprzeciwiają się temu inne obowiązki przechowywania określone przez prawo. Należą do nich na przykład dane dotyczące prawa handlowego i prawa finansowego. Zgodnie z przepisami prawa te dane usuwane są odpowiednio po dziesięciu latach, o ile dłuższe okresy przechowywania nie są wymagane lub konieczne z uzasadnionych powodów. Jeżeli odwołają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych, zostaną one niezwłocznie usunięte, o ile nie sprzeciwiają się temu wyżej wymienione przyczyny.


Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się użyciu swoich danych na przyszłość.


Udostępnienie danych

Udostępnienie danych osobowych jest wymagane umownie lub konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli wymagane dane osobowe nie zostaną udostępnione, w konsekwencji nie bylibyśmy w stanie nawiązać z Państwem relacji biznesowej.

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Wystąpił błąd!

Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.

  • {{ $t(error) }}